Så här ansöker du till Automationsspecialist

OBS! Höstens intag ställs in på grund av för få behöriga ansökningar.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Automationsspecialist

  • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 17 juni 2022.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskild behörighet

Minst betyget godkänt/E i: Teknikprogrammet
• Mekatronik 1, 100p
• Ellära 1, 100p
--- Eller ---
Industritekniska programmet
• Ellära 1, 100p
• Mekatronik 1, 100p
--- Eller ---
• Teknik 1, 150p
--- Eller ---
El- och enerigprogrammet
• Praktisk ellära, 100p
• Mekatronik 1, 100p

För dig som saknar kompetens från kurser i Ellära startar Xenter en behörighetsgivande förutbildning för att erbjuda dig att klara behörighetskravet.