Cyber Security Specialist

Obs! inget intag 2023
Sätt stopp för IT-angrepp! Den snabbt ökande digitaliseringen och uppkopplingen mot molntjänster gör det allt viktigare att skydda sin information. Efterfrågan på en aktuell och bred IT-säkerhetskompetens är stor. Bli Cyber Security Specialist!

IT-brotten ökar 

Idag är IT-angrepp ett allvarligt och ofta förekommande säkerhetsproblem som företag och organisationer behöver skydda sig mot. Risken för intrång är stor och attacker sprider sig snabbt genom internet på en global nivå. IT-systemen hos många företag har blivit mer komplexa och därmed svårare att övervaka. Det ökade mobila användandet leder till flexibilitet och tillgänglighet, men ökar även sårbarheten. Nya tekniker kräver nya säkerhetslösningar och ett nytt sätt att tänka kring säkerhet. Cyber Security Specialist är en yrkesroll vars behov bara kommer att öka.

Allt fler är uppkopplade

Den digitala tekniken utvecklas så snabbt att säkerheten inte hänger med. Allt fler är uppkopplade, inte bara IT-utrustning utan även kylskåp och bilar (Internet of Things). Mobiler och surfplattor finns numera integrerade i företags och organisationers IT-system samtidigt som allt fler tjänster blir molnbaserade. Nästa generations IT-säkerhet ställer höga krav och för att möta detta behövs en specialistkompetens inom området. En kompetens näringslivet starkt efterfrågar. 

Nära samverkan med branschen

YH-utbildningen till Cyber Security Specialist (tidigare IT-säkerhetsspecialist) är framtagen tillsammans med företag som arbetar med IT-säkerhet och är skräddarsydd efter behoven i branschen. Utformningen sker i utbildningens ledningsgrupp med yrkesverksamma representanter från branschen. Det ger dig de kunskaper arbetslivet efterfrågar och YH-utbildningen är hela tiden aktuell. Under din LIA-praktik (lärande i arbete) får du erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera en Cyber Security Specialist.  

Nästa generations IT-säkerhet

YH-utbildningens tyngdpunkter ligger på integration, drift och underhåll av ny teknik. Under utbildningen till Cyber Security Specialist får du kunskaper om hur man utvecklar nästa generations IT-säkerhet. Ett intresse för att arbeta med datorer och IT-säkerhet är ett plus och vill du arbeta i en förändringsbenägen bransch med en gnutta spänning där de goda; IT-säkerhetsspecialister, möter de onda; hackers, så passar utbildningen till Cyber Security Specialist dig.

it_sakerhetsspecialist_master


”Vår värld är redan starkt utsatt för säkerhetshot och menar att det inte kommer att bli bättre framöver. Därför kommer också behovet av personal och som är insatta i IT-säkerhet att växa lavinartat framöver. Ju fler företag som inser vilken stor nytta proaktiv riskhantering och incidenthantering gör för sin överlevnad och sina affärer, desto fler roller kommer att kräva ett visst mått av kunskap inom IT-säkerhet utöver de renodlade säkerhetstjänsterna.”
Björn Ekelund, företaget Utredningsgruppen

Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning­en är fram­ta­gen till­sam­mans med ar­bets­li­vet för att skräddar­sy yr­kes­rol­len på bästa sätt. Ut­form­ning­en sker i utbildningens led­nings­grup­p där företrädare från IT-säkerhetsbran­schen del­tar, på så sätt får du precis de kunskaper som företagen efterfrågar.

”Min framtidsspaning är att arbetskraft garanterat kommer att behövas inom områdena IT-och informationssäkerhet, identitet och cloud security samt inom områden som vi inte idag kan överblicka som AI, IoT och andra utvecklingsområden. Med tanke på GDPR, NIS & andra regulatoriska krav tillsammans med risken att förlora känslig företagsdata krävs kunskap inom många olika verksamhetsnära områden i kombination med teknisk kompetens för installation av IT-säkerhetsprodukter eller utförande av pentester eller forensiska arbeten. Detta skapar stora möjligheter att jobba inom många olika områden och roller inom säkerhet för att möta framtidens hot. Säkerhet är verkligen ett område inom IT som växer och får en större budget för varje år medan kompetensen inte riktigt följer den utvecklingen i dagsläget”
Malin Meander Utterström, Senior Business Developer ECS, Enterprise Cyber Security Sweden, Fujitsu

Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • krav som finns på en modern IT-miljö
 • grundkrav på ett ledningssystem och dess säkerhetsåtgärder
 • roller inom ett projekt samt vid kundkontakt
 • internetprotokollens uppbyggnad och funktion
 • skydd mot obehörig access av det egna nätverket
 • säker nätverkslösning från grunden
 • informationssäkerhet
 • säkerhet inom området virtuella system
 • försvar mot Cyberattacker.
 • penetrationstester
 • incidenthanteringar.


Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • utföra riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder baserat på dessa
 • använda olika tekniker för att minimera risker i ett nätverk
 • arbeta både självständigt och i grupp med säkerhetsfrågor
 • upprätta rutiner för att underhålla skyddet mot obehörigt intrång
 • kommunicera informationssäkerhetsfrågor med anställda och företagsledning.

Kurser i utbildningen:

 • Agil utveckling och affärsmannaskap 20 p
 • Examensarbete 20 p
 • Incidenthantering 30 p
 • Informationssäkerhet 30 p
 • Internetprotokollen 30 p
 • IT-säkerhet projektkurs 30 p
 • Klientsäkerhet 30 p
 • Molntjänster och virtuella system 30 p
 • Nätverkssäkerhet 30 p
 • Nätverksteknik 30 p
 • Skriptprogrammering 20 p
 • Tillämpat säkerhetsarbete LIA1 50 p
 • Tillämpat säkerhetsarbete LIA2 50 p