Energi- och miljökonsult

Mål och krav för examen

Utbildningen är på 400 YH-poäng och innehåller ett specialiserat examensarbete. Kunskaperna är också specialiserade inom området energi - och miljökonsult och den studerande kommer att ges information om hur den ska tillgodogöra sig kunskaper för att kunna kommunicera lösningar och åtagande på minst ett främmande språk, i första hand engelska. Undervisningen och merparten av det studiematerial som kommer att användas ges på svenska, men för att säkerställa att kravet på att kommunicera yrkesrollen åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk skall examensarbetet presenteras på svenska, men med en engelsk. sammanfattning. Inom yrkesrollen är det nödvändigt att ha en välutvecklad förmåga att självständigt hantera innehåll inom ett specifikt arbets- eller studieområde. Detta för att främja fortsatt lärande och professionell utveckling. Avseende färdigheter krävs förmåga att planera, utföra och identifiera resurser. Detta främst för att effektivt utföra specialiserade arbetsuppgifter och lösa sammansatta problem till vilket kommer till stor nytta i de frågor som hanteras. Inom yrkesrollen är det nödvändigt att ha en välutvecklad förmåga att självständigt hantera innehåll inom ett specifikt arbets- eller studieområde. Detta för att främja fortsatt lärande och professionell utveckling.vilket kommer till stor nytta i de frågor som hanteras.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i:

 • Tillämpa de regler som gäller inom miljöbalken
 • Tillämpa miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar
 • Självständigt tolka säkerhetsdatablad samt analysera provsvar utifrån laborationsrapporter
 • Självständigt beräkna på energisparande åtgärder, klimatberäkningar och redogöra för begreppet hållbara byggnader i sin helhet
 • Självständigt ta fram underlag för energideklarationer, tolka fastighetsdokumentation och kunna granska en fastighetsritning och förstå delarna i den
 • Självständigt hitta och använda information inom ny teknik, innovation och beprövade energisystem i befintliga byggnader
 • Självständigt analysera lönsamhet baserat på LCA
 • Självständigt identifiera risker vid förorenade områden vatten/mark samt risker inom säkerhet kring byggnader (konstruktion, projektering, brand samt arbetsmiljörisker kopplat till byggande)
 • Självständigt beskriva problem och komplexitet hos kemiska föreningar och dess egenskaper kopplat till miljöproblem
 • Tillämpa kunskaper om risker kring ämnen som hamnar i marken och dess påverkan på miljö, människa och djurliv
 • Identifiera uppkomsten av störningar och om deras verkan på elsystemet
 • Tillämpa kunskaper om säkerhetsfrågor och bestämmelser och standarder inom elområdet
 • Inspirera och verka för att utveckla byggbranschen mot återbruk av byggnadsmaterial för hållbar utveckling
 • Självständigt söka och föreslå hållbara tekniska system, åtgärder inom energi och miljö för företag såväl som större fastighetsaktörer
 • Inspirera och verka för att utveckla miljö -och energimarknaden. 16. Självständigt ge företag råd inom kvalité, miljö och arbetsmiljöfrågor
 • Kontinuerligt identifiera och anskaffa styrmedel, processer, kontrollutrustning, produktresurser, kunskaper och färdigheter som kan behövas för att uppnå kvalitetskrav
 • Rådgöra kring planering och utföring kring mark och vattenprovtagning
 • Förklara risker kring transport, lagring av prov och hantering av prover, felkällor, provtagning, fel valt mätområde, konstruktionsfel samt installationsfel.