Fibertekniker

En fibertekniker installerar, förlägger och underhåller fibernät. Det är stor efterfrågan på fibertekniker då nuvarande och framtida utveckling av digitala tjänster, driver på behovet av fiberutbyggnad.

Målet i regeringens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. IT & Telecomföretagen sade 2016 att ”det råder stor brist på fibertekniker och stadsnätsingenjörer, en brist som det inte finns några indikationer på att den kommer att avta.

Sveriges kommuner, landsting och företag använder sig alltmer av digitaliserade tjänster och nya tillämpningsområden tillkommer ständigt. Svenska stadsnätsföreningen pekar på att utbyggnaden av 5G kräver en omfattande utbyggnad av master med fiberuppkoppling och säger att det också behövs renovering av de ca 20 procent av de befintliga masterna som inte har fiber. Vidare menar man att IOT, Internet Of Things, det vill säga intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem inleder en ny era. Det senare inbegriper bland annat självstyrande enheter i trafiken och smartare trafikregleringssystem med fiber i till exempel lyktstolpar och trafikljus. Anslutningar som inte finns idag. 

Det vi ser framför oss är således en fiberutbyggnad som drivs av befintligt nybyggnadsbehov, nya digitala tillämpningsområden, behov av att underhålla och renovera befintliga nät samt att höja kvalitén på fortsatta installationer.

Även internationellt är branschen starkt växande och det råder också utomlands stor brist på yrkeskunnig personal. Svenska företag har förutom i Norden, därför fått uppdrag i till exempel Tyskland. Svenska fibertekniker har en internationell arbetsmarknad.

fibertekniker

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • självständigt arbeta i den fiberoptiska strukturen och reflektera över uppkomna problem och tekniska lösningar på ett sätt som leder vidare till professionell utveckling i yrkesrollen. 
 • övervaka informationshantering i fiberprojekt och efter slutfört projekt sköta dokumentkontroll och registrering.
 • analysera arbetshandlingar, ritningar och övrig nätdokumentation 
 • planera, leda och slutföra uppdrag och projekt i tid med hänsyn till kvalitet och kostnader
 • arbeta enligt kvalitets- och miljösystem
 • rimlighetsbedöma mätvärden i olika situationer
 • i arbetet utveckla ett gott arbetsklimat tillsammans med kund
 • agera för kundens och slutanvändarens bästa

Kurser i utbildningen

 • Översikt över fibernätets infrastruktur och ett fiberanläggningsprojekt 5 p
 • Optisk fiberteknik 10 p
 • Förläggning 15 p
 • Installation, skarvning och terminering 30 p
 • Optisk mätteknik och märkning 15 p
 • Koppar- och fiberbaserade fastighetsnät 20 p
 • Dokumentation 10 p
 • Projektledning 15 p
 • Arbetsmiljö och säkerhet 10 p
 • Examensarbete 10 p
 • LIA 60 p