Hoppa till huvudinnehåll
Lärarassistent, Xenter Yrkeshögskola
Lärarassistent, Xenter Yrkeshögskola

Lärarassistent

Lärarassistent

STARTDATUM
12 augusti 2024
LÄNGD
40 veckor (200 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Tina Sandström

Som lärarassistent arbetar du tillsammans med lärare i ett arbetslag. Du möter många olika människor, förstår deras behov och vet på vilket sätt du bäst hjälper till, avlastar och underlättar. Det kan också handla om att förebygga, medla i och lösa konflikter. På så sätt får du bidra till ett trivsamt arbetsklimat som är gynnsamt för alla i skolverksamheten.

Exempel på arbetsuppgifter

Lärarassistentens administrativa arbetsuppgifter är bland annat att ansvara för dokumentation samt rapport- och resultatåtergivning och registrera frånvaro. Gentemot elever kan det handla om att stödja en elev under en skoldag, eller vara stöttande i mindre grupper under lektioner samt kontakta vårdnadshavare och hjälpa läraren i förberedelsen av lektioner och i efterarbetet. Dessutom kan lärarassistenten arbeta med skolans pedagogiska program, appar och molntjänster, sköta rapportering, dokumentation och följa upp likabehandlingsarbete och kränkningsärenden som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Behovet av lärarassistenter

Grundorsaken till behovet av lärarassistenter är förstås den stora lärarbristen men också ett behov inom skolan att skapa förutsättningar för att organisera verksamheten på andra sätt än idag.

Lärarbristen, som troligen kommer att vara bestående, framtvingar effektivisering och omfördelning av arbetsuppgifter så att lärarna får arbeta med undervisning.

Lärarjobbet kan inte innehålla allt hela tiden, lärarassistenten kan ta över det som inte är centralt i det pedagogiska uppdraget.

Johan Ahlkvist, Verksamhetschef i Tyresö kommun

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL

Skolan och förskolan behöver tillföras olika typer av stödfunktioner. För att lärarna ska kunna fokusera på elevers lärande och exemplifierar arbetsuppgifter att föra över till andra kompetenser.

Lärarförbundet

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • verka och arbeta inom olika delar av skolans organisation och vara en trygg och tillitsfull förebild för eleverna
 • arbeta och handleda barn och ungdomar i sitt lärande med utgångspunkt i lärares planeringar både i klasser med lärarledd undervisning, mindre grupper eller enskilda elever
 • informera och kommunicera med elever och vårdnadshavare i elevsociala frågor
 • leda och samordna enskilda elever, klasser och större elevgrupper vid förflyttningar, i omklädningsrum, skolmatsalen och gemensamma prov
 • planera, genomföra och följa upp studiebesök, friluftsdagar och andra skolgemensamma aktiviteter och verksamhet i angränsande områden som fritidshemmet
 • arbeta mot kränkande behandling genom att delta självständigt i arbetet, rapportera, dokumentera och följa upp ett ärende
 • arbeta med barn och ungdomar som är nyanlända och har ett särskilt behov av stöd för att skapa förutsättningar för deras lärande och inkludering
 • förebygga, medla i och lösa konflikter där elever eller vårdnadshavare är involverade.

Utbildningens innehåll (200 YH-poäng)

Elevhälsan och funktionsvarierade barns förutsättningar och behov
30 p

Kursen ska ge de studerande kunskaper om och förståelse för barns olika förutsättningar och lärande och hur skolan arbetar för att möta behoven.

Kursen ger också de studerande god kännedom om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsvariationerna. De studerande ska även få specialiserade färdigheter i vilket bemötande och vilka arbetssätt som ger de bästa förutsättningarna för att de elever som är i behov också ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sina studier.

Kursen ger också kunskaper om elevhälsoteamets roll och de många gånger komplexa studiesituationer som kan leda till åtgärdsplaner och extra anpassningar. Kursen tar också upp det personliga ansvar man har för elevernas integritet.

Examensarbete
10 p

Examensarbetet är ett kortare självständigt arbete. Uppgiften ska ligga i linje med utbildningens mål och kan vara en fördjupning inom valt område. Arbetet avslutas med en praktisk redovisning samt skriftlig rapport. Examensarbetet kan med fördel kombineras med kursen LIA.

Inkludering, integration och likabehandlingsarbete
30 p

Kursen ger kunskaper om och förståelse för begreppen inkludering, integration och likabehandling.
Kursen tar också upp om hur skolan kan anpassas för att möta alla slags elever. Dessutom tar kursen upp frågeställningar som att olikhet ska ses som en tillgång och inte som ett problem liksom inkluderingens, integrationens och likabehandlingens koppling till gemenskap och demokratiska processer.

Kursen syftar också till att ge kunskaper om och förståelse för hur kulturella skillnader, språkutveckling och traumatiska upplevelser påverkar många barn och ungdomars förutsättningar i sin skolvardag. De studerande ska lära sig att känna till olika arbetssätt för att stödja elevernas lärande
samt förstå hur de ska agera när det gäller dessa elevers krisbearbetning.

Kursen ger kännedom om samverkan med olika myndigheter, exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialtjänst och Polisväsendet. Kursen är kopplad till elevhälsans arbete och elever med särskilda behov eller extra anpassningar.

Kommunikation och konflikthantering
20 p

Kursen ska ge kunskap om, och förståelse för bemötandet gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor samt förståelse för hur det egna agerandet påverkar kommunikation, situation och relation.
Dessutom tränas färdigheter i att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt, även på något annat språk än svenska.

Särskild träning kommer att ges på att observera signaler i kommunikationen som kan generera konflikter för att i ett tidigt skede kunna åtgärda dessa innan de eskalerat till omfattande problem. De studerande ges även kunskaper om och färdigheter i att bygga professionella relationer till elever och vårdnadshavare och varför vuxennärvaro under hela skoldagen är central.

Tekniker och metoder som bygger på forskning och används inom aktuella verksamhetsområden kopplat till funktionsvariationer som lågaffektivt bemötande.

Kursen går också igenom användningen av digitala kommunikativa verktyg för planering, genomförande och återkoppling. Kursen behandlar särskilt de delar som berör kommunikation med barn, elever, ungdomar och vårdnadshavare i de vanligaste förekommande program som skolorna idag använder. Exempel är Schoolsoft, V-klass, IST, Extens och liknande program och tjänster.

Ledarskap, pedagogiska metoder och didaktiska grunder
30 p

Syftet med kursen är att de ge de studerande en plattform för sitt personliga ledarskap och hur de kan utveckla detta. Förståelse för ledarskapets förutsättningar och betydelse i klassrumssituation övas i kursen.

Kursen går igenom om hur elever lär sig och betydelsen av att använda en varierad undervisning. De studerande ges även kunskaper om och färdigheter i både didaktikens grunder och grundläggande metodik med utgångspunkt i de senaste årens forskning.  Kursdeltagarna ges färdigheter som kan omsättas i den praktiska undervisningssituationen.

Olika modeller gås igenom, som att visa, instruera och öva, att jobba med problembaserat lärande och kollaborativt lärande. Den ligger också till grund för användningen av pedagogiska program och appar. Individuella utvecklingsplaner (IUP), hur de tas fram och tillämpas, liksom fundamentala begrepp som formativ och summativ bedömning.

Kursen ger kunskaper om fritidshemmets roll och de möjligheter för enskilda elever att utvecklas längre och som följer av en god samverkan mellan fritidshemmet och skolan, samt för hur undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

LIA, utveckling av och i yrkesrollen
50 p

Det huvudsakliga syftet är att de studerande ska ges möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter de tillägnat sig i de skolförlagda kurserna för att utveckla den kompetens som krävs i yrkesrollen.
I kursen få kunskaper och en överblick på angränsande arbets- och studieområden.

Under kursen ska de studerande utföra arbetsuppgifter som är kopplade till elevsociala sammanhang och elevstödjande arbete i lärsituationer på ett självständigt sätt. Dessa har ofta projektkaraktär.

De ska få utföra arbetsuppgifter som kräver egen planering och att leda elever i olika situationer. Både enskilt och i grupp. Under kursen ska/kan de även välja några arbetsuppgifter som ligger till grund för examensarbetet. Detta kan då påbörjas under LIA-kursen.

De studerande ska också få insikter i vilka möjligheter de har och på vilket sätt de kan utvecklas i och utveckla professionen.

Skolans organisation och styrning
15 p

Kursen ger kunskaper och förståelse för hur en arbetsplats inom skolan är organiserad och hur de olika yrkesrollernas ansvar och arbetsuppgifter ser ut och samverkar ger kunskaper och förståelse som i sin tur ger förutsättningar för lärarassistentens yrkesroll och arbete.

Insikter om, och förstå hur skolan är myndighetsstyrd, vad myndighetsstyrning innebär, skolans regelverk och hur den styrs. Tyngdpunkten ligger på de delar som tillämpas praktiskt i skolvardagen med utgångspunkt i skolans Läroplan.

Kursen ger god kännedom om lagar och förordningar och vilka myndigheter som ansvarar för olika delar. Skollagen, Skolförordningen och Diskrimineringslagen tas upp i ett verksamhetsperspektiv.

Skolans organisation, stadieindelning och fritidshemmens roll och organisation är också centrala delar i kursen. Lärarens, fritidsledarens, lärarassistentens, skolledarens och andra yrkesrollers arbetsuppgifter behandlas i kursen.

Kursen ger kunskaper om kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete och kännedom om några verktyg som t ex BRUK och hur det används inom skolan.  Skolornas likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling ingår som obligatoriska avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Pedagogiska program, appar och skoladministrativa system
15 p

Kursen ger en sammanhållen grund för hur IKT kan ge stöd för både lärandet i sig och återkopplingen till enskilda elevers lärande. De studerande ges specifika färdigheter i en uppsättning program och appar, i första hand för att stödja lärandet i svenska, svenska som andraspråk och matematik. De ska vara väl insatta i hur, men även varför de används i olika situationer.

Särskild vikt läggs vid de program som har en kompensatorisk effekt för barn med särskilda behov eller där extra anpassningar behövs. De här delarna är kopplade till kursen i ledarskap och pedagogik.

Som en tredje del i kursen ska de studerande förstå ur de pedagogiska programmen och läromedlen kan användas integrerat med skolornas administrativa system som Schoolsoft, V-klass, IST, Extens och liknande program och tjänster.

En central del är hur olika digitala stödstrukturer kan användas i praktiken och hur lärarassistenterna kan underlätta det. De studerande ska även ha förmåga att använda de skoladministrativa systemen på samma sätt som lärare gör idag.

Total
40 veckor / 200 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:       

 • Engelska 5
 • Matematik 1b
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

 

Lärarassistent 2024

Utbildningsnummer: 

Termin 12024-08-19 - 2025-01-03100 p20 v
Termin 22025-01-06 - 2025-05-23100 p20 v

Ledningsgrupp

Barn- och utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun                                                                                                 Europaskolan, Strängnäs
Utbildning för vuxna, Botkyrka kommun
VUX Campus, Strängnäs
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun
Studeranderepresentanter

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Planerad start HT 2024, besked i januari.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Särskild behörighet

 • Engelska 5
 • Matematik 1b
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalet till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen.

Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

Urvalsgrund – särskilt prov

Mer information om urvalsmomenten kommer att beskrivas här inom kort, dock senast när ansökan eventuellt öppnar i mitten av januari 2024. 
 

Så här söker du till Lärarassistent

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan. 
 • Ladda upp följande bilagor: 
  - Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg  
  - CV och personligt brev 

Sista ansökningsdag är den 13 maj 2024.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto. 

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

Våra tips för att hitta rätt boende

Vi tipsar dig om olika sätt att få tag i ett boende som hjälper dig i samband med din YH-utbildning.