Specialistundersköterska inom demens och psykisk ohälsa

Mål och krav för examen

Arbetslivets krav är att yrkesrollen ska kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter som normalt sett inte utförs av övrig baspersonal. Det förutsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser som ligger på en högre nivå än gymnasienivå. Yrkesrollen ska ha specialiserade kunskaper inom demens och psykisk ohälsa hos äldre samt kunskaper om kvalitets- och arbetsprocesser inom yrkesområdet. Eftersom en specialistundersköterska ska ha en mer övergripande och handledande funktion krävs också färdigheter i att planer, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter. Till detta hör också att lösa sammansatta problem som kan uppstå inom vården- och omsorgen av äldre. I det övergripande ansvaret som yrkesrollen har hör också att kunna övervaka arbetsverksamhet samt slutföra förelagda projekt. Yrkesrollen har också en delvis utvecklande funktion som förutsätter kompetens för att självständigt behandla innehållet i yrkesområdet på ett sådant sätt att det leder till professionell utveckling. Vissa av kurserna innehåller delvis engelsk litteratur för att de studerande ska lära sig att kommunicera inom yrkesområdet på engelska. Utbildningslängden på 200 yh-poäng är sedan tidigare en vedertagen längd för specialistutbildning av undersköterskor som på förhand har grundläggande kunskap inom yrkesområdet samt yrkeserfarenhet.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i:

 • det normala åldrandet och skillnader mellan normalt åldrande och förändringar som beror på sjukdom eller skada
 • olika yrkesgruppers kompetens och arbetsuppgifter samt när kontakter bör tas med andra yrkesgrupper
 • i lagar och andra regler som påverkar vården och omsorgen om äldre personer
 • etiska dilemman och värdegrundsfrågor kring omsorgen och vården av äldre
 • salutogent förhållningssätt
 • säkerhetsfrämjande arbetssätt och hur de kan förebygga olyckor och skado
 • smitta och hygien samt kunskaper om åtgärder för att minska smittspridnin
 • hjärnans uppbyggnad och funktion
 • olika former av demenssjukdomar och riskfaktorer för demenssjukdom
 • förhållningssätt och metoder i omsorg och vård av personer med demenssjukdom
 • om vad som utmärker olika stadier i en demenssjukdom, vad gäller personlighet, kommunikation, minne, fysiska förmågor, beteende och psykiska symtom
 • basal demensutredning samt viktiga skalor och instrument som används vid utredning om demenssjukdom
 • om arbetsmetoder för arbete med demenssjuka
 • om kognitiva och s.k. välfärdstekniska hjälpmedel avsedda för personer med demens sjukdom och hjälpmedlens användningsområden
 • läkemedel och deras effekter på demenssjuka personer
 • metoder och förmåga att på ett pedagogiskt sätt stödja och motivera den äldre till aktiviteter utifrån dennes egen vilja
 • kunskap om kostens och miljöns betydelse för personer med demens- sjukdom
 • de nationella riktlinjerna om omsorg och vård vid demenssjukdom samt hur dessa kan omsättas i det dagliga arbetet
 • sorg- och krishantering under en demenssjukdom för närstående och den demenssjuke
 • vad som är psykisk ohälsa och vad som kan leda till psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder
 • psykiska och neuropsykiatriska sjukdomar hos äldre
 • läkemedel och hur läkemedlen kan påverka personer med psykiska funktionshinder
 • metoder och förhållningssätt i omsorg och vård av personer med olika typer av psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder
 • kognitiva och s.k. välfärdstekniska hjälpmedel avsedda för personer med psykiskt funktionshinder
 • socialpsykiatriska insatser riktade till äldre personer
 • psykisk hälsa i ett mångkulturellt sammanhang