Stödpedagog LSS

Utbildningens mål

Utbildningen Stödpedagog LSS har en stark teoretisk förankring i yrkesområdet. Utbildningen syftar till att ge studenterna en bred förståelse för yrket och dess olika aspekter, samt att ge dem de praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som stödpedagog. De teoretiska delarna av utbildningen fokuserar på de kurser som ingår i den nationella utbildningsplanen MYHFS 2019:1 En viktig del av utbildningen är också att lära sig att hantera kommunikation med hjälp av olika tekniska verktyg och i att kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar. Utbildningen innehåller också praktiska moment  i form av LIA och studiebesök på olika enheter inom området LSS såsom både boende och dagliga verksamheter men också olika interaktiva övningar i grupp under utbildningen. Genom att ha en stark teoretisk grund inom området kan en stödpedagog arbeta utvecklingsinriktat och evidensbaserat med brukaren i fokus. Utbildningen ger också en förståelse för de olika aktörer inom LSS och hur de samverkar. Det nära samarbetet med Botkyrka Vård och Omsorgsförvaltning bidrar också med möjligheter för samspel och diskussioner med redan yrkesverksamma stödpedagoger.

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

  • stödja den enskilde i kontakter med dennes nätverk för att främja dennes delaktighet och självständighet
  • tillämpa författningar och värdegrunder på ett etiskt försvarbart sätt i arbetet med den enskilde
  • stödja och vägleda andra i användandet av pedagogiska och kommunikativa metoder i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet
  • självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom arbetsområdet
  • ta fram en individuell plan i samråd med den enskilde genom användandet av kommunikationsstöd och ett pedagogiskt upplägg
  • planera, genomföra och följa upp arbetet inom arbetsområdet i syfte att främja ett etiskt förhållningssätt gentemot den enskilde och för att säkerställa att personalen tillsammans arbetar mot samma mål.