Rätt kompetens i rätt tid – Arbetslivet spelar en avgörande roll

15 januari 2019

Yrkeshögskola

Gemensamt för många företag i vårt land är att de har svårt att rekrytera nya medarbetare som har exakt de kompetenser, färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som en för dem relevant yrkesroll innebär. Anledningarna till att det kan vara svårt att rekrytera personal är många, men inte sällan kan de kopplas till att det antingen utbildas för få inom yrkesrollen, att det förekommer större pensionsavgångar än tidigare eller att efterfrågan på en yrkesroll tilltagit till följd av en ökad mängd projekt.

Bristen på rätt kompetens i rätt tid, har i många fall mycket negativa effekter på företag inom industrin, byggsektorn, skola eller andra verksamheter som är viktiga för samhällsuppbyggandet. Självfallet drabbas även i slutänden medborgaren, som kan bli lidande för att olika projekt kopplade till exempelvis infrastruktur, helt enkelt inte blir av eller tvingas skjutas på framtiden.

Samarbete mellan yrkeshögskolan och arbetslivet är en hållbar lösning och som minimerar risken att stå utan rätt kompentens när den eftersöks
Yrkeshögskolans syfte är att erbjuda eftergymnasiala utbildningar med mål att kompetensförsörja svenskt arbetsliv, i synnerhet inom bristyrken.
Xenter Yrkeshögskola i Tumba driver tolv yrkeshögskoleutbildningar inom i första hand tekniska yrken, men även inom media.

Vi fokuserar på så kallade bristyrken, det vill säga arbetsområden där vi vet att det kommer att saknas personal inom de närmaste 3 – 5 åren, i vissa fall inom de 3 – 10 nästkommande åren.

Varför ska du som representant för näringslivet samarbeta med yrkeshögskolan?
Arbetslivets delaktighet är den i särklass viktigaste hörnstenen före, under och efter en utbildning. Det är till och med så att utan arbetslivets involvering så blir det överhuvudtaget inga yrkeshögskoleutbildningar.

Inför en ansökan om att få starta en utbildning arbetar vi väldigt nära arbetslivet, som inte enkom bidrar med avsiktsförklaringar* som stärker behovet av yrkesrollen, utan faktiskt är med och utformar utbildningen och i vissa fall erbjuder föreläsningar eller studiebesök så att de nyutexaminerade har exakt de kvalifikationer som efterfrågas.

En annan viktig faktor som gör det möjligt för den nyutexaminerade att kunna verka i sin roll fullt ut direkt vid anställning är LIA (lärande i arbete).  LIA innebär att studenten under sin utbildning gör praktik hos ett företag och där får tillämpa de kunskaper den inhämtat under utbildningen, men även med hjälp från företaget får möjlighet att utvecklas ytterligare.
Under LIA:n har företaget möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare, forma personens kunskaper utifrån den egna organisationens behov och inte minst slippa dyra rekryteringar eller riskera att ”köpa grisen i säcken”. LIA är en ”win-win”-situation för både studerande och företag. Praktikanten avlönas inte, Myndigheten för Yrkeshögskolan betalar studentens försäkringar och avtal regleras digitalt.


Vill du som företagare veta mer om hur ditt företag kan komma i kontakt med studerande inom ditt arbetsområde eller vill du vara delaktig i framtagandet av en ny utbildning?

Kontakta Agneta Göransson, tf YH-chef, Xenter

agneta.goransson@xenter.se
0708-613385


*Avsiktsförklaring innebär en form av kontrakt där arbetslivet/branschföreträdare bekräftar att den stödjer yrkeshögskolans ansökan gällande avsedd utbildning. I avsiktsförklaringen förmedlas även om företaget tagit del av utbildningsplanen och/eller varit delaktig i framtagandet av utbildningsplanen. Ytterligare beskrivs hur många personer företaget beräknar behöva anställa inom 3 – 5 år och/eller LIA-praktikplatser företaget kan erbjuda samt om företaget erbjuder sig att bli medfinansiär, i form av att kostnadsfritt hålla en föreläsning, ta emot studiebesök, bidra med utrustning/material eller ingå i utbildningens ledningsgrupp.