Så här söker du till Cyber Security Specialist

Sista ansökningsdatum är 9 maj 2023, med utbildningsstart i augusti 2023.

Obs! Planerad ut­bild­nings­start au­gusti 2023 (myndighetsbeslut i januari 2023).

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.


Så här söker du till Cyber Security Specialist

 • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  – Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 16 juni 2023.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per för Cyber Security Specialist

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser:

 • Engelska B/6
 • Matematik B/2
 • Svenska B alternativt Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
 • Dator- och nätverksteknik (DAODAC0)

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.


Ur­vals­pro­cess för Cyber Security Specialist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Logiktest som mäter den sökandes förmåga till logiskt tänkande och problemlösning (max 100 poäng).
 • Engelsktest som avgör hur den sökande klarar av att ta till sig information skriven på teknisk engelska samt förmågan att uttrycka sig korrekt på engelska i skrift (max 100 poäng).
 • Kommunikationstest som består av två delar (max 100 poäng).

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman från proven utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng. Om sökande har samma totalpoäng efter urvalsproven, avgörs rangordningen av poäng på den muntliga delen av kommunikationstestet.