Hoppa till huvudinnehåll

Så här söker du till Fastighetsförvaltare

Sista ansöknings­da­gen är 9 maj 2023, med ut­bild­nings­start au­gusti 2023.
 

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Fastighetsförvaltare

 • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg
  - CV med foto

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 16 juni 2023.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se
 

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst godkänt betyg i följande kurs:

 • Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
 • Matematik 2 a/b/c / Matematik B
 • Svenska 2/B / Svenska som andra språk 2

Hur går urvalsprocessen till?

Utbildningen fastighetsförvaltare har oftast fler sökande än platser på utbildningen. Därför genomför vi en urvalsprocess där samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen.

Följande steg ingår i urvalsprocessen:

 • Kommunikationsprov
  Muntligt prov som prövar den muntliga kommunikationsfärdigheten. 
 • Matematikprov
  Matematikprov för att säkerställa att kunskaperna är aktuella och på tillräcklig nivå.
 • Svenskprov
  Skriftligt prov för att pröva läsförståelse och skriftlig kommunikationsförmåga.

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.