Så här ansöker du till Lärarassistent

Sista ansöknings­da­gen för ­ansökan är 10 maj 2021, med ut­bild­nings­start i au­gusti 2021.

Vi tar även emot sen ansökan, i det fall att vi inte fyller klasserna med behöriga sökanden, alternativt får besked om att starta en parallellklass.
Obs! dessa ansökningar kommer troligen behandlas först efter ordinarie antagning.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Lärarassistent

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på YH-antagning senast den 17 juni 2021.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt Betyg E/G/3 i följande kurser på Barn- och fritidsprogrammet:

  • Kommunikation, 100 p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p, Lärande och kommunikation 100 p


Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.