Så här söker du till Fastighetsförvaltare

Sista ansöknings­da­gen är 9 maj 2022, med planerad ut­bild­nings­start au­gusti 2022 (myndighetsbeslut i januari 2022).

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Fastighetsförvaltare

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg
    - CV med foto

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på YH-antagning senast den 17 juni 2021.


Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst godkänt betyg i följande kurs:

  • Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
  • Matematik 2 a/b/c / Matematik B
  • Svenska 2/B / Svenska som andra språk 2

Hur går antagningen till?

Läs om antagningen till Fastighetsförvaltare