Hoppa till huvudinnehåll
Elkonstruktör, distans, Xenter Yrkeshögskola
Elkonstruktör, distans, Xenter Yrkeshögskola

Elkonstruktör (distans)

Elkonstruktör (distans)

STARTDATUM
12 augusti 2024
LÄNGD
126 v. fördelat på 3 år (315 p)
STUDIEFORM
Distans, halvfart (50%)
PLATS
Distans
UTBILDNINGSLEDARE
Tina Sandström
Sista ansökningsdag 13 maj!

Som elkonstruktör genomför du energiberäkningar med hjälp av olika programvaror, projekterar elinstallationer samt upprättar handlingar och ritningar. Du gör ritningar för elektronik som ska implementeras i olika installationer. För att bli antagen till denna utbildning krävs att du utöver gymnasieskolans El- och energiprogram även har 2 års arbetslivserfarenhet som elektriker.

I nuläget och i framtiden står Sverige inför stora projekt inom både byggsektor och industri. Tillgången på bostäder och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Ett nyckelyrke för att samhället ska kunna utvecklas och projekt genomföras är elkonstruktör.

Efterfrågan på yrkesrollen är stor över hela landet och för att möjliggöra för fler elektriker att kunna vidareutbilda sig, parallellt med pågående arbete, erbjuder vi en distansutbildning på deltid (50 %). Notera att du under utbildningen kommer att behöva vara närvarande på Xenter Yrkeshögskola, vid sex tillfällen. Dessa kurser kommer att pågå under 1-2 dagar och kommer i möjligaste mån att förläggas till helger eller dag som knyter an till helg. Allt för att inte störa ditt eventuella ordinarie arbetsschema. Praktik kan ske på valfri ort.

Vill du arbeta inom industrin eller med fastigheter? Hos oss kan du själv välja inriktning, så att det passar din lokala arbetsmarknad.

De kunskaper som YH-utbildningen ger är en bra och stabil grund för vidare förståelse samt vidareutbildning på området som bland annat innefattar: kunskaper i el - och energiteknik, automation, miljöpåverkan, matematiska beräkningar och standarder.

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL

Vi behöver fler sökande med relevant utbildning och erfarenhet som överbryggar gapet mellan elektriker med mycket hands-on erfarenhet och akademiker/ingenjörer med ofta nära nog ingen hands-on erfarenhet. För oss är det viktiga individernas kunskap, erfarenhet och motivation."

Erik Leonton, Sektionschef El & Instrument, Food & Pharma, ÅF Industry

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • självständigt ansvara för projektering och konstruktion av en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskrav som föreligger på området inom angiven tidsram
 • självständigt kunna utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning samt för att övervaka regler och standarder som förändras över tid
 • slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas
 • omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar
 • analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar
 • samordna installationsprocessen med andra discipliner
 • kunna föreslå olika lösningar inom ett solcellsprojekt
 • hantera kommunikation och kundbemötande

Utbildningens innehåll (315 YH-poäng)

Anläggningar för produktion och överföring av el- samt industriella anläggningar
40 p

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet. Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

CAD för elkonstruktörer 1
35 p

Kursen ger kunskaper om de relevanta verktyg som finns för att hantera konstruktionsritningar, för att kunna ta fram installationsritningar för kraft-, belysnings-, tele- och dataanläggningar och för industriell elutrustning, typ maskiner eller automationsanläggningar, i 2D eller 3D med CAD-programvaror.

CAD för elkonstruktörer 2
20 p

Kursen ger kunskaper om de relevanta verktyg som finns för att skapa, utveckla och hantera industriella konstruktionsritningar, för att kunna ta fram installationsritningar för industriella behov.
 

Elinstallationer i byggnader
40 p

Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

Elmaskiner - drivsystem
12 p

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner samt deras användning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.
 

Entreprenadjuridik
10 p

Kursen ska ge förståelse för de juridiska aspekterna i ett elprojekt dvs kunskap om alla steg i entreprenadprocessen: från val av entreprenad- och upphandlingsform, förfrågningsunderlag via upphandling, offentlig upphandling och byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning.

 

Examensarbete
10 p

Kursen ska ge insikt i ett reflekterande arbetssätt med hjälp av de samlade kunskaperna, färdigheterna och kompetenserna som den studerande inhämtat från utbildningens övriga kurser, för att självständigt ska kunna utforma tekniska handlingar såsom ritningar, beskrivningar och beräkningar för eltekniska anläggningar såsom belysningsteletekniska, industriella eller fastighetsanläggningar. Dessa ska relatera till de kurser och LIA som den studerande har tillgodogjort sig i utbildningen. Examensarbetet ska redovisas skriftligt med en pedagogisk förklaring till föreslagna tekniska lösningar.

Lärande i arbete 1 (LIA)
20 p

Kursen ska utveckla den studerandes kunskaper i konstruktion genom att aktivt delta i ett pågående installationsprojekt. Kursen ger kunskaper om och färdigheter i yrkesrollen och arbete inom elkonstruktionsprojekt, elkonstruktion med CAD-verktyg och att kunna tillämpa gällande regelverk.

Lärande i arbete 2 (LIA)
40 p

Kursen ska ge en fördjupad förståelse för samt kunskap om tekniska installationer genom att på ett yrkesmässigt sätt aktivt delta i ett pågående projekt. Kursen ger fördjupade kunskaper om och färdigheter i elkonstruktion, projektprocessen och att anpassa, definiera och analysera problemområden och föreslå lösningar för dessa.
 

Maskinsäkerhet
10 p

Kursen ska ge kunskaper i att konstruera säkra elanläggningar. I kursen ingår de gällande säkerhetsbestämmelserna för elmaskiner inom EU. Grundläggande projektering för CE-märkning enligt maskindirektivet (20061421 EC) och strategiska frågor, krav och konsekvenser av lagar (MD, EMC och LVD) samt säkerhet i styrsystem enligt standard ISO 13849. Kunskaper ges också kring CE-märkning av gamla eller ombyggda maskiner.

Projektkunskap
10 p

Kursen ger kunskaper om att arbeta i ett projekt och vara införstådd med projektets olika aspekter som projektekonomi: t ex budgetering, anbud, offerter och kalkyler. Kursen ger även kunskaper om ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) och relationshandlingar. I kursen ingår även kunskaper om riskhantering och kvalitetsarbete samt referensverk vid upprättande av tekniska beskrivningar och utföranden av anläggningsarbeten (AMA).

Regler och standarder
12 p

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg- och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.
 

Riskbedömning
6 p

Kursen ger en fördjupad förståelse om hur man gör riskbedömningar i syfte att reducera risker i samband med konstruktion och användning av maskiner och anläggningar.
Kursen går igenom krav på riskbedömning enligt direktiv, föreskrifter och standarder. Kursen går också igenom olika metoder för riskbedömning och maskinsäkerhetsanalys.
 

Solcellsanläggningar
10 p

Kursen ger kunskaper om olika typer av solcellsanläggningar, hur de är uppbyggda, monteras och fungerar samt kunskaper kring teknik, komponenter och tillhörande system och verktyg för att kunna identifiera de resurser som behövs för ett solcellsprojekt.

Styrteknik
10 p

Kursen ger kunskaper om projektering av elkonstruktioner där PLC ingår samt programmeringsmetoder och inkoppling av PLC i olika system genom laborationer.

Tillämpad matematik
10 p

Kursen går igenom de matematiska kunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig övriga kurser i utbildningen samt ger kunskaper i eltekniska tillämpningar.

Valbara kurser

Belysningsprojektering (Byggnad)
10 p

Kursen ger kunskaper om moderna verktyg som används vid belysningsprojektering och att kunna projektera belysningsanläggningar.
I kursen ingår belysningsprinciper, ljusflöden, ljusfärger och armaturer samt olika styrsystem för belysningsändamål. Kursen går även igenom lagar och föreskrifter samt branschrekommendationer för belysningskrav.
 

Elmaskiner- drivsystem (Industri)
5 p

Kursen ger kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner samt deras användning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem samt ge översiktlig kunskap om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Maskinsäkerhet (Industri)
10 p

Kursen ger fördjupade kunskaper inom området industri för att kunna konstruera säkra elanläggningar. Kursen ger kunskaper om EG-försäkran om överensstämmelse (tidigare MD 2a), kunskaper om delvis fullbordade maskiner (tidigare tillverkardeklaration, MD 2b) samt produktsäkerhet och produktansvar. Kursen ger även kunskaper om arbetsprocessen för CE-märkning och hjälpmedel/verktyg vid CE-märkning (tex. Cedoc).

Riskbedömning – (Industri)
5 p

Kursen ger en fördjupad kunskap om hur riskbedömningar görs i syfte att reducera risker i samband med konstruktion och användning av maskiner och anläggningar, dessutom ger kursen grundläggande förståelse kring hur system och maskiner kan designas för att reducera risker.
 

Teleteknik – (Byggnad)
10 p

Kursen ger kunskaper om projektering av olika typer av teleanläggningar samt regelverket inom teleområdet och dess tillämpningar vid konstruktion och regelverk runt brandlarm SBSC 110:8, inbrottslarm SBF.

Total
126 veckor / 315 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande Behörighet till yrkeshögskolan samt särskild behörighet:

 • Praktisk ellära
 • Arbetslivserfarenhet som elektriker i omfattningen 2 år, heltid

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

Elkonstruktör 2024

Utbildningsnummer: YH00994-2024-1

Termin 12024-08-12 – 2025-01-1757,5 p23 v
Termin 22025-01-20 – 2025-06-1352,5 p21 v
Termin 32025-08-18 – 2025-12-1945 p18 v
Termin 42025-12-22 – 2026-05-2255 p22 v
Termin 52026-08-17 – 2027-01-1555 p22 v
Termin 62027-01-18 – 2027-06-0450 p20 v

Elkonstruktör 2023

Utbildningsnummer: YH00994-2021-3

Termin 12023-08-14 – 2024-01-1957,5 p23 v
Termin 22024-01-22 – 2024-06-1452,5 p21 v
Termin 32024-08-19 – 2024-12-2045 p18 v
Termin 42024-12-23 – 2025-05-2355 p22 v
Termin 52025-08-18 – 2026-01-1655 p22 v
Termin 62026-01-19 – 2026-06-0550 p20 v

Elkonstruktör 2022

Utbildningsnummer: YH00994-2021-2

Termin 12022-08-15 – 2022-12-2347,5 p19 v
Termin 22023-01-16 – 2023-06-0650 p20 v
Termin 32023-08-07 – 2023-12-2952,5 p21 v
Termin 42024-01-08 – 2024-06-2160 p24 v
Termin 52024-08-12 – 2024-12-2750 p20 v
Termin 62025-01-06 – 2025-06-0655 p22 v

Elkonstruktör 2021

Utbildningsnummer: YH00994-2021-1

Termin 12021-08-16 – 2022-01-2157,5 p23 v
Termin 22022-01-24 – 2022-05-1752,5 p21 v
Termin 32022-08-22 – 2022-12-2345 p18 v
Termin 42022-12-26 – 2023-05-2655 p22 v
Termin 52023-08-21 – 2024-01-1955 p22 v
Termin 62024-01-22 – 2024-06-0750 p20 v

Ledningsgrupp

Reijlers 
Enkelkonsult
Vinnergi 
Kaba Konsult
Nordic LEVEL Group

Studeranderepresentanter 

Mer information om yrkeserfarenhet

Praktisk yrkeserfarenhet av elinstallationsarbete som elektriker på ett elinstallationsföretag eller annat arbete med el i enlighet med föreskrifterna i ELSÄK-FS 2017:4. Elinstallationsarbetet ska ha utförts i ett elinstallationsföretag som är verksamt inom någon av de verksamhetstyper som anges i 4 kap. 2 § ELSÄK-FS 2017:3.

Exempel på praktiska yrkeserfarenheter:

 • Installationselektriker – arbetar huvudsakligen med elinstallation i nybyggnationer
 • Serviceelektriker – utför service och små utbyggnader av redan befintliga anläggningar
 • Industrielektriker – jobbar med underhåll framför allt vid industrier och fabriker
 • Svagströmselektriker/kommunikationselektriker – utför huvudsakligen svagströmsinstallationer såsom data, tele, larm och passagesystem.
Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här söker du till Elkonstruktör

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  - Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg
  - Arbetsgivarintyg som styrker tidigare och pågående anställning som elektriker, heltid, i minst 2 år.
  - CV och personligt brev

Mer information om vilken typ av handlingar som styrker din behörighet

Arbetsgivargivarintyget ska vara i pdf-format, ej i Word, samt daterat och signerat. Av arbetsgivarintyget ska det framgå anställningens befattning (elektriker) och varaktighet (från och med – till och med, eller pågående). Observera att anställningsavtal inte är en giltig handling, eftersom det inte framkommer anställningens varaktighet.

Sista ansökningsdagen är den 13 maj 2024.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto. 

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

 

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Särskild behörighet

 • Praktisk ellära
 • Arbetslivserfarenhet som elektriker i omfattningen 2 år, heltid

Mer information om yrkeserfarenhet

Praktisk yrkeserfarenhet av elinstallationsarbete som elektriker på ett elinstallationsföretag eller annat arbete med el i enlighet med föreskrifterna i ELSÄK-FS 2017:4. Elinstallationsarbetet ska ha utförts i ett elinstallationsföretag som är verksamt inom någon av de verksamhetstyper som anges i 4 kap. 2 § ELSÄK-FS 2017:3.

Exempel på praktiska yrkeserfarenheter:

 • Installationselektriker – arbetar huvudsakligen med elinstallation i nybyggnationer
 • Serviceelektriker – utför service och små utbyggnader av redan befintliga anläggningar
 • Industrielektriker – jobbar med underhåll framför allt vid industrier och fabriker
 • Svagströmselektriker/kommunikationselektriker – utför huvudsakligen svagströmsinstallationer såsom data, tele, larm och passagesystem.

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalet till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen Elkonstruktör görs ett urval för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning.  Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar. Urvalspoängen beräknas utifrån de handlingar som krävs för bedömning av din behörighet till utbildningen.

Urvalsgrund – tidigare utbildning samt yrkeserfarenhet

Du som är behörig sökande till utbildningen Elkonstruktör får poäng i urvalet genom att betygsvärdet för kursen Praktisk ellära och antalet månader du har varit yrkesverksam som elektriker på heltid (en poäng per månad) beräknas och adderas. Du kan maximalt få 84 poäng som yrkeserfarenhet, motsvarande sju års erfarenhet. Betygsvärde kan vara exempelvis 10, 12.5, 15 och så vidare upp till 20 poäng.