Hoppa till huvudinnehåll
Fastighetsförvaltare, Xenter Yrkeshögskola
Fastighetsförvaltare, Xenter Yrkeshögskola

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare

STARTDATUM
19 augusti 2024
LÄNGD
100 veckor (500 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Björn Egertz
Sista ansökningsdag 30 maj!

En fastighetsförvaltare tar hand om, förädlar och utvecklar framtidens hus. Vill du ha ett varierat arbete och vara med och skapa affärsmässig och långsiktig förvaltning? Då kan du gå Xenters skräddarsydda YH-utbildning till fastighetsförvaltare i en bransch som drar åt både grön utveckling och samhällsbyggnad.

Komplex och utvecklande roll

Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för förvaltningen av en eller flera fastigheter. Du förvaltar, utvecklar och förädlar fastighetsbeståndet, leder och samordnar arbetet, du är kundorienterad och har god förståelse för sambanden mellan kostnader och intäkter. Då rollen kan se olika ut beroende på arbetsplats behövs en bred kompetens inom många olika kunskapsområden. En kompetens som branschen starkt efterfrågar.

Brist på personal i branschen

Fastighetsbranschen är under stark utveckling vilket skapar behov av ny och modern kompetens. Flera utredningar pekar på ett stort rekryteringsbehov av fastighetsförvaltare, främst till följd av pensionsavgångar, nyetableringar i branschen och nya lagar och kunskapskrav. Den nationella efterfrågan är stor vilket gör det möjligt att snabbt komma ut i arbete.

Bred utbildning varvad med praktik

Rollen som fastighetsförvaltare är komplex. Du läser därför en lång rad olika kurser – från ekonomi med fastighetsinriktning till kommunikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, fastighetsteknik och miljö. Samverkan med branschen under studietiden är avgörande för hela utbildningen. Genom din LIA (lärande i arbete) knyter du tidigt kontakter med yrkesverksamma i branschen och skaffar dig erfarenheter och kunskaper som ofta leder till jobb direkt efter avslutad utbildning.

Det är viktigt att du som förvaltare behärskar Excel. Därför får du under hela din utbildning hos oss fri tillgång till Learnesys onlinekurs i programvaran Excel. Mer information finns här: www.learnesy.com

Omväxlande jobb med flexibilitet

Att jobba som fastighetsförvaltare passar dig som vill ha ett omväxlande och flexibelt yrke där kontakt med människor är en stor del av vardagen. För att lyckas i rollen bör du också vara noggrann, kvalitetsmedveten och ha ett öga för service och att vårda och skapa nya kundrelationer.  Då branschen innefattar både bostäder, kontor och kommersiella fastigheter finns det många olika vägar att välja i ditt framtida yrkesliv.

Fastighetsförvaltare är ett yrke som kräver både bredd och djup och ett genuint intresse för fastigheter. Kunskapsnivån på vissa områden, till exempel ekonomi, teknik och sociala relationer bör bli bättre i branschen. Min egen erfarenhet av att hantera relationer med människor med olika etnisk bakgrund gör att jag också vill trycka särskilt på detta behov i branschen. Vi måste kunna kommunicera med våra kunder kring fastighetsfrågor på ett sätt som passar dem.

Farzin Mirsaidi, Avdelningschef Fastighet och service, Sveriges Riksdag.

Se vår korta film om Fastighetsförvaltarutbildningen:

Extern video URL

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • bedöma rimligheten i teknikval samt iaktta tekniska aspekter i upphandlingar
 • upprätta investeringskalkyler, ta fram beslutsunderlag inför investeringar, planera och genomföra förhandlingar, ta fram marknadsplaner, enklare värderingar
 • använda lagar, förordningar och regelverk som stämmer överens med aktuella uppgifter, samt bedöma vilka risker företaget tar utifrån aktuell lagstiftning
 • grundläggande dataprogram och fastighetssystem
 • reagera och agera i besvärliga situationer
 • argumentera för fastighetsbranschen och dess intressen och ansvara för vad rollen kräver.

Utbildningens innehåll (500 YH-poäng)

Affärsmanna- och entreprenörskap
20 p

Kursen utvecklar den studerandes entreprenöriella färdigheter. I kursen får den studerande även kunskaper om metoder inom försäljning, förhandling och marknadsföring. Den studerande lär sig även ta fram enklare affärsplaner.

Branschen i samhället
20 p

Kursen ska ge den studerande kunskaper om arkitektur, samhällsplanering och trender i branschen. Vidare så ger kursen kunskaper för att göra konkurrens- och marknadsanalyser. Den studerande ska även kunna se sin roll och sitt ansvar i organisationen och företagens roll i samhället.

Ekonomi med fastighetsinriktning
50 p

Den studerande ska lära sig tillämpa företags- och nationalekonomiska analysmetoder och teorier inom

fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning. Kursen innehåller investeringskalkyler, värdering, affärsstrategier, marknadsanalyser, marknadsföring, årsredovisningar samt finansieringsmetoder. I den nationalekonomiska delen ingår mikroekonomi med betoning på efterfråge- och utbudsanalyser, makroekonomi med betoning på finans- och penningpolitik.

Fastighetsförvaltning
40 p

Kursen ska ge den studerande avancerad kunskap om olika metoder och analyser som krävs för att förvalta olika typer av fastigheter i olika typer av fastighetsföretag. Den studerande ska förstå att det finns olika typer av fastighetsförvaltning samt kunna göra olika ekonomiska analyser och förstå byggnaders underhållsbehov. De studerande kommer också att få en djupare kunskap om etiska överväganden.

Fastighetsjuridik
65 p

Kursen ska ge den studerande en helhetsbild över det svenska rättsväsendet. Den studerande kommer bland annat att få lära sig i fastighetsrätt, hyresrätt, plan- och bygglagen samt fastighetsrelaterade lagar och regelverk.

Fastighetsrelaterad teknisk specialisering
35 p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha en djupare förståelse för olika system som finns i fastigheter såsom värme, ventilation, el, styr och regler. Den studerande kommer att få kunskap om kopplingen mellan byggteknik och underhållsbehov.

IT för fastighetsförvaltare
25 p

Kursen ska ge den studerande en inblick i olika affärssystem för fastighetsförvaltning, samt en djupare inblick i rapportverktyget Excel. Den studerande kommer även att få inblick i IT-säkerhet. Vidare ska den studerande få översiktlig kunskap om olika styrsystem och fastighetssystem.

Kommunikation och relationsutveckling
25 p

Kursen ger en djupare förståelse för rollen som fastighetsförvaltare. Kursen ger kunskaper i projektarbete. Den studerande kommer att få djupgående kunskaper och färdigheter inom kommunikationsområdet kopplat till samspel med människor, frågemetodik, feedback, presentationsteknik och kommunikationsstilar.

Ledarskap och personalansvar
15 p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha fått ökad förståelse för gruppers utveckling samt färdigheter i att leda en grupp. Den studerande kommer få kunskaper för att leda och utveckla individer i ett coachande ledarskap. Den studerande får också kunskaper i det personliga ledarskapet kopplat till motivation och personliga drivkrafter.

Miljö och hållbart byggande
25 p

Kursen ska ge den studerande kunskap om lagar, regler och miljöcertifieringar som påverkar förvaltandet av en fastighet. Miljöperspektivet av energiförbrukning. Kursen kommer även att ge en inblick i ekologi och social hållbarhet. Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskap i fastighetssektorns hållbarhetsarbete och samhällets miljömål. Allt från långsiktigt hållbart byggande, miljöbalken, resurshantering, energieffektivisering, certifieringsverktyg, avfallsfrågor, social hållbarhet till trygghet och integration.

Lärande i arbete LIA 180p (inkl. examensarbete)
180 p

Lia 1 85p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om de olika yrkesrollerna inom fastighetsbranschen, samt ha färdigheter att kunna samarbeta med dessa. Den studerande ska även få en djupare kunskap om den mer tekniskt inriktade förvaltningen, så som; byggnad, installation och installationssamordning, miljö samt säkerhet.

Lia 2 70p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha deltagit vid fastighetsutveckling, hyresgästanpassningar, budgetarbete, upphandlingar, underhållsplaner och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter för en fastighetsförvaltare. Den studerande ska kunna agera som biträdande fastighetsförvaltare på sin LIA-plats.

 Examensarbete 25p

Den studerande ska skriva en rapport som tar sin utgångspunkt i ett valt förvaltningsuppdrag och dess förvaltning, exempelvis där den studerande haft sin LIA. Den studerande kommer i rapporten använda sig av all den kunskap denne fått under sin utbildningstid både teoretiskt och praktiskt. Kursen ska summera den studerandes erfarenheter från utbildningen, inklusive LIA-perioderna.

Total
100 veckor / 500 poäng

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskild behörighet:

 • Matematik 2 a/b eller c/ Matematik B
 • Svenska 2/ Svenska B/ Svenska som andra språk 2

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

Fastighetsförvaltare 2024

Utbildningsnummer: YYH00722-2024-1

Termin 12024-08-19 – 2025-01-03100 p20 v
Termin 22025-01-06 – 2025-05-23100 p20 v
Termin 32025-08-25 – 2026-01-09100 p20 v
Termin 42026-01-12 – 2026-06-05110 p21 v
Termin 52026-08-17 – 2026-12-2590 p19 v

Fastighetsförvaltare 2023

Utbildningsnummer: YYH00722-2022-2

Termin 12023-08-21 – 2023-01-05100 p20 v
Termin 22024-01-08 – 2024-05-24100 p20 v
Termin 32024-08-12 – 2024-12-27100 p20 v
Termin 42024-12-30 – 2025-05-30110 p20 v
Termin 52025-08-18 – 2025-12-1990 p18 v

Fastighetsförvaltare 2022

Utbildningsnummer: YYH00722-2022-1

Termin 12022-08-22 – 2023-01-06100 p20 v
Termin 22023-01-09 – 2023-05-26100 p20 v
Termin 32023-08-21 – 2024-01-05100 p20 v
Termin 42024-01-08 – 2024-06-07110 p22 v
Termin 52024-08-19 – 2024-12-2090 p18 v

Ledningsgrupp

Anläggning och utemiljö AB
Arlandastad Group 
Balder
Cityfast
HSB Södertörn
Nabo
Skåningegården AB
Skärholmen Centrum Skhlm
Sustend
Svenska bostäder
Telge Bostäder
Tumba Gymnasium
Victoriahem

Studeranderepresentanter: 
Fastek 22 och 23

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här ansöker du till Fastighetsförvaltare

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  - Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg 
  - CV och personligt brev

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto. 

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Särskild behörighet

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Matematik 2

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Du kan ladda ned följande blankett för kartläggningen av din kompetens. Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Hur går urvalet till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen. Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

Urvalsgrund – särskilt prov

Du som är behörig sökande till utbildningen Fastighetsförvaltare får poäng i urvalet genom tre urvalsprov. Proven testar dina kunskaper och kompetenser i svenska, matematik och kommunikation. Urvalsproven i Svenska och Matematik är på cirka två timmar sammanlagt och skrivs på plats på Xenter. I anslutning till dessa provtillfällen får du också genomföra ett kommunikationsprov. Mer information får du när du blir behörig till utbildningen.

Preliminära datum för urvalsprov 2024: 23 april, 21 maj, 28 maj. 

Möt våra studenter

Extern video URL
Studerandeporträtt - Fastighetsförvaltare - Sofia
Extern video URL
Studerandeporträtt - Fastighetsförvaltare - Ramzy