Hoppa till huvudinnehåll
Medicinsk sekreterare, Xenter Yrkeshögskola
Medicinsk sekreterare, Xenter Yrkeshögskola

Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare

STARTDATUM
12 augusti 2024
LÄNGD
80 veckor (400 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Anne-May Ots Hagqvist
HUVUDLÄRARE
Essi Stenroos
Sista ansökningsdag 30 maj!

En medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare, utför administrativt arbete och är en nyckelperson inom hälso- och sjukvårdens administration. Som medicinsk sekreterare utför du patientsäker medicinsk dokumentation och administration med hjälp av modern teknik.

Viktig kugge i vårdorganisationen

Yrkesrollen som medicinsk sekreterare passar dig som är strukturerad, tycker om att skriva och är intresserad av det svenska språket. Som medicinsk sekreterare är du en viktig kugge i vårdorganisationen. Du samverkar med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt annan administrativ personal. 

God serviceförmåga

Du kommer att arbeta med journalskrivning efter diktat, receptionsarbete där du tar emot patienter och bokar tider samt sköter remisshantering, men även arbetsuppgifter inom ekonomi som fakturahantering och avvikelsehantering förekommer. Det kan också vara aktuellt att ta fram och analysera statistiska underlag. En annan viktig uppgift är diagnosklassificering.

Varierande arbetsuppgifter

Arbetet är roligt, utvecklande och varierande, vilket kräver att du är serviceinriktad, flexibel, strukturerad, noggrann och klarar av att hantera många arbetsuppgifter samtidigt.

Utvecklar hälso- och sjukvården

Den administrativa yrkesrollen inom hälso- och sjukvård förändras kontinuerligt, inte minst på grund av den tekniska utvecklingen. Arbetet kan därför innehålla delaktighet i utredningar, sammanställningar och presentation av framtaget material. Yrkesrollen ställer höga krav på kommunikativ förmåga och goda kunskaper i det svenska språket.

Studera till medicinsk sekreterare, ett intressant och utvecklande framtidsyrke!

Informationsfilm om yrket medicinsk sekreterare (vårdadministratör):

Extern video URL

Efter utbildningen har du kompetenser inom:

 • lagar, författningar och avtal som reglerar hälso- och sjukvård i Sverige samt ha kännedom om EU-regler 
 • det medicinska och svenska språkets användning i sjukvården för hög patientsäkerhet
 • användbara uttryck för kommunikation både muntligt och skriftligt med patienter och anhöriga i engelska språket
 • relevanta medicinska termer och uttryck samt formulering och uppställning av dokument
 • människokroppens uppbyggnad och funktion, vanligt förekommande somatiska och psykiska sjukdomar, diagnos och behandling, grundläggande farmakologiska begrepp och behandlingsalternativ 
 • funktioner i journalsystemet TakeCare och uppställningsregler för olika dokument enligt gällande standard samt systematisk dokumentutformning
 • korrekt fingersättning, arbetsplatsergonomi
 • arbetspsykologi – grupprelationer och individens betydelse för ett bra arbetsklimat
 • arbetsmarknadens parter, kollektivavtalets och anställningsavtalets betydelse samt viktigare arbetsrättsliga lagar, olika datalönesystem
 • modern teknik för kommunikation, nätverk och kringutrustning
 • regelverket som styr diagnoskodning (DRG-gruppering)
 • det nationella e-hälsoarbetets syfte och mål, program för webbredigering, informationssäkerhet.

TV4 intervjuar en medicinsk sekreterare

TV4 gör ett besök på ett sjukhus i Östersund och tar reda på vad en medicinsk sekreterare gör i sitt yrke.

Utbildningens innehåll (400 YH-poäng)

Administrativ IT
30 p

Kursens syfte är att ge kunskaper i att hantera olika typer av användarprogram för administration och information (Officepaketet). Kursen ska vidare ge en kännedom om databashantering, nätverksuppbyggnad och dess administration. Vidare ska kursen ge kunskap om lagar och regler gällande sekretess och upphovsrätt.

Anatomi och sjukdomslära
30 p

Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och psykiatri för en säker medicinsk dokumentation. Kursen ger kunskap och förståelse för de krav yrkeslivet ställer inom hälso- och sjukvårdsorganisationer, läkemedelsföretag och övriga verksamheter med anknytning till hälso- och sjukvård.

Arbetspsykologi
10 p

Kursen ska ge den studerande kunskaper om individens upplevelser och beteenden, insikter om samspelet mellan människor och insikter om samspelet mellan olika yrkes- och patientkategorier. Den studerande ska utveckla förmågan att samarbeta och åstadkomma goda relationer på arbetsplatsen samt förvärva kännedom om personalutvecklande åtgärder.

E-hälsa
20 p

Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i vad e-hälsa står för, och hur man inom området använder digitala verktyg och utbyter information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Ekonomisk planering, budget och statistik
20 p

Kursen ska ge den studerande översiktliga kunskaper i ekonomi, med fokus på grundläggande kunskaper om metoder för arbete med vårdföretagets eller vårdorganisationens ekonomiska planering och uppföljning. Kursen ska dessutom utveckla den studerandes förmåga att problematisera ekonomiska ställningstaganden inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Engelskt yrkesspråk
25 p

Kursen ska leda till att den studerande kan förstå och aktivt använda engelska i tal och skrift inom det sjukvårdsadministrativa yrkesområdet. Kursen ska fördjupa kunskaperna i det medicinska fackspråket och ge säkerhet i användandet av det engelska språk som krävs för muntlig och skriftlig kommunikation inom sjukvården.

Examensarbete
25 p

Med handledarhjälp ska den studerande arbeta fram ett omfattande skriftligt arbete utifrån ett ämnesområde och en problemformulering som knyter an till den medicinska sekreterarens yrkesroll. Den studerande väljer lämplig teoretisk utgångspunkt samt relevant metodiskt tillvägagångssätt. Den studerande samlar in och bearbetar data för att sedan analysera resultatet. Examensarbetet ska innehålla uppsatsformalia (syfte, metod, begränsning, definition, analys, slutsats med mera). Arbetet sammanställs i en skriftlig rapport och redovisas muntligt. Målet är att den studerande lär sig att använda ett vetenskapligt skriftspråk.

Hälso- och sjukvårdsadministration
20 p

Kursen ska ge den studerande nödvändiga kunskaper om sjukvårdens organisation och vilka lagar och regler som ska tillämpas för en patientsäker medicinsk dokumentation och administration.

Kommunikation och informationsutformning
20 p

Kursen ger den studerande kunskaper om och förståelse för processer i samspelet mellan sändare och mottagare och ge träning i att tolka och förmedla verbala, icke-verbala samt visuella budskap. Kursen ska öka den studerandes förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt att anpassa form och innehåll till syfte och mottagare. Kursen ska förmedla kunskaper i argumentations- och sammanträdestekniker tillsammans med orientering i konfliktlösning. Kursen ska även ge den studerande kunskaper i hur man producerar informationsmaterial till olika mottagare. Vidare ska kursen ge den studerande kunskaper i hur man på bästa sätt genomför och deltar i digitala möten.

LIA 1
15 p

Kursen ger den studerande möjlighet att koppla samman förvärvad teoretisk kunskap med praktiska färdigheter inom patientrelaterad dokumentation och på arbetsplatsen förekommande administrativa rutiner.
Den studerande ska inom ramen för den första perioden av lärande i arbete beredas möjlighet att få en första inblick i vad arbetsplatsens arbetsuppgifter inom den medicinska dokumentationen innebär. Fokus ligger på sedvanliga arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare. Detta uppnås genom att den studerande är delaktig i den dagliga verksamheten och under handledning får prova administrativa arbetsuppgifter i relation till utbildningens hittills teoretiskt och praktiskt inhämtade kunskaper och färdigheter i kurserna hälso- och sjukvårdsadministration, medicinsk terminologi, anatomi och sjukdomslära, vårddokumentation samt administrativ IT.

LIA 2
25 p

Kursen ger den studerande möjlighet att koppla samman förvärvad teoretisk kunskap med praktiska färdigheter inom patientrelaterad dokumentation och vårdadministrativa datorsystem samt andra på arbetsplatsen förekommande administrativa rutiner och system. Den studerande skall få kunskap om dokument- och patientflöden såväl i vården som i annan administrativ verksamhet med anknytning till hälso- och sjukvårdsområdet. LIA 2 avslutar den andra terminen av utbildningen. Den studerande har slutfört kurserna hälso- och sjukvårdsadministration, medicinsk terminologi, anatomi och sjukdomslära, vårddokumentation, administrativ IT och diagnoskodning. Den studerande skall med handledning kunna planera och utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom hälso- och sjukvårdsadministration.

LIA 3
25 p

Kursen ger den studerande möjlighet att koppla samman sin utökade teoretiska kunskap med praktiska färdigheter inom vårdadministrativa datorsystem, patientrelaterad dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter. Den studerande skall få kunskap om dokument- och patientflöden såväl i vården som i annan administrativ verksamhet med anknytning till hälso- och sjukvårdsområdet. Fokus på uppgifterna under denna LIA-period ligger kvar inom ramen för hälso- och sjukvårdsadministration med möjlighet till utökade verksamhetsområden innefattandes kommunikativa och informativa uppgifter, både internt och externt. Den studerande har utöver första årets kurser även genomfört kurserna e-hälsa, engelskt yrkesspråk, personal och löner samt arbetspsykologi. Exempel på utökade verksamhetsområden som den studerande kan prova på kan vara systemadministration, personaladministration samt arbetsuppgifter som utförs på engelska.

LIA 4
35 p

Kursen ger den studerande möjlighet att tillämpa sina under utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper i praktiskt arbete med vårdadministrativa datorsystem, patientrelaterad dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter. Efter studier i kommunikation och informationsutformning, examensarbete samt ekonomisk planering, budget och statistik, har den studerande nu de teoretiska kunskaper som krävs för utökade administrativa arbetsuppgifter. Den studerande kan exempelvis få prova på administrativa uppgifter på ekonomiavdelningar, personalavdelningar, IT-avdelningar, inom projekt, uppföljning och utvärdering samt marknadsföringsaktiviteter och informationsinsatser både på svenska och engelska.

Medicinsk terminologi
25 p

Kursen ska ge den studerande kunskaper i medicinsk terminologi, så att medicinsk dokumentation kan utföras på ett patientsäkert och rationellt sätt. Kursen skall ge en grund som svarar mot de krav yrkeslivet ställer.

Personal- och löneadministration
20 p

Kursen ska ge den studerande kunskap och insikt kring personalfrågor och arbete med löneadministrativa arbetsuppgifter.

Sjukdomsklassificering
15 p

Kursen ska ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i diagnoskodning av sjukdomstillstånd och åtgärder enligt sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE. Kursen ger en grundlig genomgång av regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten- som öppenvård. Vidare ges en introduktion till klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Kursen ger insikter i klassifikationskodningens betydelse för forskning och vårdorganisationer.

Vårddokumentation
40 p

Kursen ska ge de studerande verktyg för att utföra den medicinska dokumentationen inom sjukvården på ett korrekt och säkert sätt. Kursen ska ge en grund som motsvarar de krav yrkeslivet ställer.

Total
80 veckor / 400 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6
   

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

Medicinsk sekreterare 2024

Utbildningsnummer YH01771-2022-3

Termin 12024-08-12 – 2024-12-27100 p20 v
Termin 22025-01-13 – 2025-05-30100 p20 v
Termin 32025-08-11 – 2025-12-26100 p20 v
Termin 42026-01-12 – 2026-05-29100 p20 v

Medicinsk sekreterare 2023

Utbildningsnummer YH01771-2022-2

Termin 12023-08-14 – 2024-12-29100 p20 v
Termin 22024-01-15 – 2024-05-31100 p20 v
Termin 32024-08-12 – 2024-12-27100 p20 v
Termin 42025-01-13 – 2025-05-30100 p20 v

Medicinsk sekreterare 2022

Utbildningsnummer YH01771-2022-1

Termin 12022-08-08 – 2022-12-23100 p20 v
Termin 22023-01-09 – 2023-05-26100 p20 v
Termin 32023-08-07 – 2023-12-22100 p20 v
Termin 42024-01-08 – 2024-05-24100 p20 v

Ledningsgrupp

Capio
Danderyds sjukhus
Doktor24
Idun Barnklinik Kungsholmen
Kardiologiska kliniken, Södersjukhuset AB
Komvux Rosenlund
Konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm
Migränhjälpen
S:t Eriks Ögonsjukhus
Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset
Tumba gymnasium
Utbildningsavdelningen, Region Stockholm
Vendelsö vårdcentral
Studeranderepresentanter

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här söker du till Medicinsk sekreterare

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  - Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär!

Särskild behörighet

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Engelska 6

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalsprocessen till?

Vid fler behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen. Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

Urvalsgrund – särskilt prov

Du som är behörig sökande till utbildningen Medicinsk sekreterare får poäng i urvalet genom ett skriftligt urvalsprov i svenska. Provet är på cirka två timmar, har två delar och skrivs på plats på Xenter, i datorsal. Mer information får du när du blir behörig till utbildningen.

Datum och tider för urvalsprov 2024:

23 april kl. 16-18
24 april kl. 18-20
30 april kl. 10-12
08 maj kl. 18-20
14 maj kl. 16-18
15 maj kl. 18-20
28 maj kl. 16-18
04 juni kl. 16-18