Medicinsk sekreterare

Mål och krav för examen

Den studerande skall ha samtliga kunskaper, färdigheter och kompetenser som ingår i betygskriteriet Godkänt i utbildningens samtliga kurser för att erhålla yrkeshögskoleexamen. I kursen "Engelskt yrkesspråk" uppfylls förordningens krav om kommunikation på främmande språk. Utbildningen skall även innehålla ett självständigt arbete (examensarbete). Om den studerande inte har uppfyllt kraven erhålls ett utbildningsbevis. Utbildningen omfattar 400 yrkeshögskolepoäng.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i:

 • Hälso- och sjukvårdsadministration. Kunskaper om lagar, författningar och avtal som reglerar hälso- och sjukvård i Sverige samt ha kännedom om EU-regler och regler för patienter som kommer från länder utanför EU.
 • Medicinsk terminologi och det medicinska och svenska språkets användning i sjukvården för hög patientsäkerhet.
 • Användning av medicinsk engelska. Användbara uttryck för kommunikation med patienter och anhöriga i engelska språket. Relevanta medicinska termer och uttryck samt formulering och uppställning av dokument. Är bekant med relevant facklitteratur inom yrkesområdet.
 • Anatomi och sjukdomslära. Om människokroppens uppbyggnad och funktion. Vanligt förekommande somatiska och psykiska sjukdomar och samband mellan orsaker, symptom, diagnos och behandling avseende vanligt förekommande sjukdomar inom olika organsystem. Sjukdomsalstrande mikroorganismer, olika smittvägar och behandlingsåtgärder. Grundläggande farmakologiska begrepp och behandlingsalternativ. De vanligaste neuropsykiatriska tillstånden och olika behandlingsalternativ.
 • Läkemedelsformer, recepthantering och gällande läkemedelslagstiftning.
 • Funktioner i journalsystemet TakeCare och uppställningsregler för olika dokument enligt gällande standard samt systematisk dokumentutformning. Korrekt fingersättning. Kunskaper om informationskällor inom ämnet vårddokumentation.
 • Arbetsplatsergonomi.
 • Arbetspsykologi - grupprelationer och individens betydelse för ett bra arbetsklimat.
 • Administratörens roll i organisationen och dess flöden.
 • Möjligheten till effektivisering och planering som kan påverka arbetssituation och resultat i positiv riktning.
 • Kunskaper om arbetsmarknadens parter, kollektivavtalets och anställningsavtalets betydelse samt viktigare arbetsrättsliga lagar. Bestämmelser kring beräkning av källskatt, löneavvikelser. Olika datalönesystem.
 • Kunskaper i modern teknik för kommunikation, nätverk och kringutrustning. Officepaketet, databasers funktioner och datasekretess och datasäkerhet.
 • Kunskaper i regelverket som styr diagnoskodning och DRG-gruppering. Etiska frågor som kan uppstå vid kodning och vikten av opartiskhet och objektivitet.
 • Kunskaper om det nationella e-hälsoarbetets syfte och mål. Program för webbredigering. Journalsystemet TakeCare ur ett e-hälsoperspektiv. Vilka arbetsuppgifter en lokal IT-samordnare har i vårdorganisationer och informationssäkerhet.