Hoppa till huvudinnehåll
Dokumentcontroller/registrator, Xenter Yrkeshögskola
Dokumentcontroller/registrator, Xenter Yrkeshögskola

Dokumentcontroller/­registrator (distans)

Dokumentcontroller/­registrator (distans)

STARTDATUM
12 augusti 2022
LÄNGD
40 veckor, 200 YH-poäng
STUDIEFORM
Distans, 100%
PLATS
Distans
UTBILDNINGSLEDARE
Anne-May Ots Hagqvist

OBS! Utbildningen startar inte 2024

En dokumentcontroller/registrator anställs inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Huvuduppgiften är att upprätthålla de krav som ställs avseende insyn i den offentliga verksamheten.

Bild på man framför dator
Testar med bildtext byline

Yrkesrollen professionaliseras

Utbildningen ska tillgodose en växande efterfrågan på specialistkompetens inom dokument- och informationshantering inom offentlig sektor. Registratorsfunktionen syftar i första hand till att upprätthålla de insynskrav som ställs på offentlig verksamhet. Digitaliseringen ställer högre krav för att insynskraven ska kunna uppnås och innebär även att informationen ändrar karaktär samt att mängden information växer kraftigt. Det är en både kvalitativ och kvantitativ förändring som innebär att den traditionella registratorsrollen är i förändring och allt oftare benämns dokumentcontroller.

Vad som är säkert är att yrket blir mer och mer professionaliserat. Och ju mer information som produceras, dokumenteras och sparas inom olika system, desto större är behovet av personer som kan bidra till ordning och reda i informationshanteringen med kompetens inom informationssäkerhet och dataskydd.

Inga-Greta Carneland, kanslichef Örebro kommun

Arbetsuppgifter för en registrator: 

 • Hantera information som inkommer eller uppstår inom organisationen på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Registrera och diarieföra i digitala ärendehanteringssystem.
 • Författa skrivelser och kommunicera med allmänheten på ett juridiskt korrekt och kommunikativt sätt.
 • Bedöma den egna förmågan och vilka ärenden som ska lämnas vidare till annan yrkesroll.
 • Stötta och utbilda medarbetare i dokument- och informationshantering.
 • Utveckla sin egen förmåga att bedöma hur olika typer av information ska hanteras.

Förmågor som är viktiga för yrkesrollen:

 • Mycket god kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift.
 • Grundläggande kunskap om det offentliga samhällets organisering.
 • Förmåga att samarbeta med övriga yrkesroller inom informationshanteringskedjan.

Efter utbildningen ska du ha kompetenser för att:

 • bedöma och hantera information med utgångspunkt i relevant lagstiftning och andra bestämmelser
 • sekretessbedöma information vid registrering och i samband med utlämning av allmän handling
 • anpassa information och dokument för arkivering och e-arkivering
 • formulera tydliga och välmotiverade interna och externa skrivelser
 • utbilda medarbetare i informationshantering samt vara drivande i förändring av arbetssätt
 • övervaka interna rutiner och processer för informationshantering
 • analysera och utveckla interna rutiner och processer för informationshantering.

Utbildningens innehåll (200 p)

Allmänna handlingar och offentlig sektor
30 p

Den studerande ska genom kursen få kunskap om regelverk och hantering av allmänna handlingar samt hur offentlig sektor styrs och organiseras i Sverige. Kursen är grundläggande för hela utbildningen och ska ge de studerande förutsättningar att kunna arbeta med informationsförvaltning och informationsstyrning i en digitaliserad offentlig sektor.

Examensarbete
5 p

Examensarbetet utgör en fördjupning i ett av studenten valt ämne i utbildningen. Ämnet kan
med fördel väljas utifrån erfarenheter gjorda under kursen LIA. Arbetet avslutas med en muntlig redovisning samt en skriftlig rapport, som ska innehålla en sammanfattning (abstract) på engelska.

Informationshantering
30 p

Den studerande ska genom kursen få kunskap om regelverk, aktuella metoder och praxis för  informationshantering i den digitaliserade offentliga sektorn. Kursen omfattar styrnings och strukturfrågor med moment inom systemförvaltning, IT-arkitektur, IT-system och arkivering. Den studerande får god kunskap om arbetssätt för digital informationshantering genom kursens praktiska orientering.

LIA
60 p

Lärande i arbete

Målet med kursen är att den studerande ska få den arbetslivserfarenhet som krävs för att vara anställningsbar som dokumentcontroller/registrator inom relevant arbetsliv. Genom att praktiskt tillämpa de kunskaper som förvärvats under utbildningen ska de studerande efter kursen ha dokumenterad förmåga och tillräcklig erfarenhet för att självständigt utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Kursen genomförs inom en offentlig verksamhet och delas i 2 perioder, kurserna LIA 1, 30 p (6 veckor), och LIA 2, 30 p (6 veckor).

Projekt och förbättringsarbete
20 p

Den studerande ska genom kursen få kunskap om förändringsarbete, upphandling i offentlig sektor och att arbeta i projekt. Kursen ska ge de studerande förutsättningar att kunna arbeta med att införa nya arbetssätt som uppfyller regelverk i en digitaliserad offentlig sektor.

Registrering av allmänna handlingar
30 p

Den studerande ska genom kursen få kunskap om regelverk och arbetsmoment för att registrera allmänna handlingar. En stor del av kursen består av praktiskt orienterade övningar som syftar till att ge studenten färdigheter i att registrera (diarieföra) i dagens digitaliserade offentlig sektor.

Säkerhet och sekretess
25 p

Den studerande ska genom kursen få kunskap om regler och praktiskt arbete när det gäller säkerhet och sekretess för hantering av information i offentlig sektor. Den studerande får kunskap om regler i offentlighets och sekretesslagen, GDPR och standarder för informationssäkerhet. Fokus i kursen är balansen mellan offentlighet och sekretess och när och hur uppgifter i allmänna handlingar kan sekretessbeläggas.

Total
40 veckor / 200 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Utbildningsform och Ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

 

Dokumentcontroller/Registrator 2024 

Utbildningsnummer: 

Termin 12024-08-12 – 2024-12-27100 p20 v
Termin 22025-01-13 – 2025-05-30100 p20 v

Ledningsgrupp

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Obs! ingen start 2024.

Så här söker du till Dokumentcontroller/registrator

 • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  - Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg
  - CV och personligt brev 

Obs! ingen start 2024.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto.  

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Särskild behörighet

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalet till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen. Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

Urvalsgrund – Betygsvärde samt Särskilt prov

Mer information om urvalsmomenten kommer att beskrivas här inom kort, dock senast när ansökan eventuellt öppnar i mitten av januari 2024. 

Våra tips för att hitta rätt boende

Vi tipsar dig om olika sätt att få tag i ett boende som hjälper dig i samband med din YH-utbildning.