Kursöversikt

(5p = 1 vec­ka)

Trafikpsykologi,  35 p
Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi med särskild betoning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i styrdokument inom verksamhetsområdet.

Yrkespedagogik 1, 25 p
Kursen ska ge kunskaper om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som stödjer lärande och lärandesituationer samt styrdokument inom verksamhetsområdet.

Kursen ska även ge kunskaper om trafiklärares arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling. Dessutom ska kursen ge färdigheter i att utveckla utbildningsmaterial.

Fordonskunskap, 35 p
Kursen ska ge kunskaper om fordon och deras konstruktion och funktion samt om säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet. Kursen ska även ge kunskaper om faktorer som främjar säkerhet och minskar miljöpåverkan. Kursen ska också ge erfarenhet av ett ansvarsfullt och miljöanpassat körsätt. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hållbar utveckling ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. 

Författningskunskap,  10 p
Kursen ska ge kunskaper om de bestämmelser och centrala begrepp inom trafikområdet som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors verksamhet. Kursen ska även ge erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser samt att utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser.

Författningskunskap, 25 p
Se ovan.

Arbetsmiljö,  10 p
Kursen ska ge kunskaper om hälsa, ergonomi, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadens parter, arbetsrättsliga frågor inom yrkesområdet samt konsumenträtt. Dessutom ska kursen ge praktiska kunskaper om första hjälpen, hjärtlungräddning och hur man beter sig på̊ en trafikolycksplats.

LIA 1,  25 p
Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge den studerande grundläggande kunskaper och erfarenhet om yrket och trafiklärarens arbetsuppgifter. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få förståelse för trafikskolors trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge möjlighet till att utveckla kundbemötande. Den studerande ska under handledning få kunskap om hur dokumentation av körkortstagares lektioner och prestationer går till. Kursen ska vidare ge en uppfattning om hur en körlektion planeras och genomfors med avseende på övningsområde, övningsmomentet och momentets mål. 

Kursen ska ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning för att träna den studerande att planera och genomföra undervisning tillsammans med handledaren. Den studerande ska tillägna sig kunskaper för hur den pedagogiska verksamheten är utformad och förstå̊ de krav som ställs från kunder, allmänhet och myndigheter. Kursen ska även utveckla förmåga att diskutera faktorer som påverkar individers körsätt och attityd. Lärandet i arbete 1 ska ske med handledning av utsedd handledare.

Yrkespedagogik 2,  50 p
Kursen ska ge fördjupad kunskap om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som främjar lärande och lärandesituationer. Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av såväl ämnesmetodik som didaktik inom trafikutbildningens teoretiska och praktiska delar. Kursen ska även ge kunskaper om funktionsnedsättning och åtgärder vid behov av stöd. Dessutom ska kursen ge fördjupad kunskap om styrdokument inom verksamhetsområdet.

Trafiksäkerhetsarbete, 23 p
Kursen ska ge kunskaper om transport- och trafiksystem, trafiksäkerhet och forskning med utgångspunkt i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge kunskaper om trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar trafiksäkerheten.

LIA 2,  50 p
Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande och mål. 

Kursen ska ge färdigheter i att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder och förarbeteenden. I denna kurs är det tillåtet att den studerande genomför lektioner på egen hand när utbildningsanordnare och handledare i samråd bedömer att den studerande uppnått tillräcklig hög kunskap, färdighet och kompetens för att kunna arbeta självständigt. Det självständiga arbetet sker dock fortfarande under handledares ansvar och ledning.

Examensarbete,  12 p
Syftet med examensarbetet är att den studerande väljer ett projekt för att få tillfälle att fördjupa sig inom någon del som behandlats under utbildningens gång. Syftet är också att examensarbetet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbereda den studerande för fortsatt lärande efter examen som trafiklärare. 

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att självständig formulera en frågeställning, samt söka och sammanställa relevanta källor som har koppling till frågeställning och bakgrundsbeskrivning. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområden. Dessutom ska kursen ge insikt i behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande.