Så här söker du till Trafiklärare


Sista ansökningsdatum är 9 maj 2023, med utbildningsstart augusti 2023.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Trafiklärare

  • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 16 juni 2023.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörig­hets­krav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskild behörighet

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Innehav av körkort, förarbehörighet B, sammanlagt minst 18 månader under de senaste 10 åren
  • Ha vana och skicklighet att köra personbil (ska kunna styrkas vid uppkörning med Xenters utsedde bedömare)