Så här söker du till VFX-artist

Sista ansöknings­da­g är den 9 maj 2023, med ut­bild­nings­start au­gusti 2023.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till VFX-artist

  • Fyll först i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på ansökningsplattformen (Alvis):
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et eller motsvarande, samt eventuellt andra kursintyg.
  • Ansökan ska också kom­plet­te­ras med ett arbetsprov: med två estetiska uppgifter.

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 16 juni 2023.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se


Komplettera arbetsprov:
senast den 9 maj 2023.

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Hur går antagningen till?

Läs om hur urvalsprocessen för VFX-artist går till