Kursöversikt Medicinsk sekreterare

(5p = 1 vec­ka)

Administrativ IT, 30 p
Kursens syfte är att ge kunskaper i att hantera olika typer av användarprogram för administration och information (Officepaketet). Kursen ska vidare ge en kännedom om databashantering, nätverksuppbyggnad och dess administration. Vidare ska kursen ge kunskap om lagar och regler gällande sekretess och upphovsrätt.

Anatomi och sjukdomslära, 30 p
Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och psykiatri för en säker medicinsk dokumentation. Kursen ger kunskap och förståelse för de krav yrkeslivet ställer inom hälso- och sjukvårdsorganisationer, läkemedelsföretag och övriga verksamheter med anknytning till hälso- och sjukvård.

Arbetspsykologi, 10 p
Kursen ska ge den studerande kunskaper om individens upplevelser och beteenden, insikter om samspelet mellan människor och insikter om samspelet mellan olika yrkes- och patientkategorier. Den studerande ska utveckla förmågan att samarbeta och åstadkomma goda relationer på arbetsplatsen samt förvärva kännedom om personalutvecklande åtgärder.

E-hälsa, 20 p
Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i vad e-hälsa står för, och hur man inom området använder digitala verktyg och utbyter information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Ekonomisk planering, budget och statistik, 20 p
Kursen ska ge den studerande översiktliga kunskaper i ekonomi, med fokus på grundläggande kunskaper om metoder för arbete med vårdföretagets eller vårdorganisationens ekonomiska planering och uppföljning. Kursen ska dessutom utveckla den studerandes förmåga att problematisera ekonomiska ställningstaganden inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Engelskt yrkesspråk, 25 p
Kursen ska leda till att den studerande kan förstå och aktivt använda engelska i tal och skrift inom det sjukvårdsadministrativa yrkesområdet. Kursen ska fördjupa kunskaperna i det medicinska fackspråket och ge säkerhet i användandet av det engelska språk som krävs för muntlig och skriftlig kommunikation inom sjukvården.

Examensarbete,  25 p
Med handledarhjälp ska den studerande arbeta fram ett omfattande skriftligt arbete utifrån ett ämnesområde och en problemformulering som knyter an till den medicinska sekreterarens yrkesroll. Den studerande väljer lämplig teoretisk utgångspunkt samt relevant metodiskt tillvägagångssätt. Den studerande samlar in och bearbetar data för att sedan analysera resultatet. Examensarbetet ska innehålla uppsatsformalia (syfte, metod, begränsning, definition, analys, slutsats med mera). Arbetet sammanställs i en skriftlig rapport och redovisas muntligt. Målet är att den studerande lär sig att använda ett vetenskapligt skriftspråk.

Hälso- och sjukvårdsadministration, 20 p
Kursen ska ge den studerande nödvändiga kunskaper om sjukvårdens organisation och vilka lagar och regler som ska tillämpas för en patientsäker medicinsk dokumentation och administration.

Kommunikation och informationsutformning, 20 p
Kursen ger den studerande kunskaper om och förståelse för processer i samspelet mellan sändare och mottagare och ge träning i att tolka och förmedla verbala, icke-verbala samt visuella budskap. Kursen ska öka den studerandes förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt att anpassa form och innehåll till syfte och mottagare. Kursen ska förmedla kunskaper i argumentations- och sammanträdestekniker tillsammans med orientering i konfliktlösning. Kursen ska även ge den studerande kunskaper i hur man producerar informationsmaterial till olika mottagare. Vidare ska kursen ge den studerande kunskaper i hur man på bästa sätt genomför och deltar i digitala möten.

LIA 1, 15 p
Kursen ger den studerande möjlighet att koppla samman förvärvad teoretisk kunskap med praktiska färdigheter inom patientrelaterad dokumentation och på arbetsplatsen förekommande administrativa rutiner.
Den studerande ska inom ramen för den första perioden av lärande i arbete beredas möjlighet att få en första inblick i vad arbetsplatsens arbetsuppgifter inom den medicinska dokumentationen innebär. Fokus ligger på sedvanliga arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare. Detta uppnås genom att den studerande är delaktig i den dagliga verksamheten och under handledning får prova administrativa arbetsuppgifter i relation till utbildningens hittills teoretiskt och praktiskt inhämtade kunskaper och färdigheter i kurserna hälso- och sjukvårdsadministration, medicinsk terminologi, anatomi och sjukdomslära, vårddokumentation samt administrativ IT.

LIA 2, 25 p
Kursen ger den studerande möjlighet att koppla samman förvärvad teoretisk kunskap med praktiska färdigheter inom patientrelaterad dokumentation och vårdadministrativa datorsystem samt andra på arbetsplatsen förekommande administrativa rutiner och system. Den studerande skall få kunskap om dokument- och patientflöden såväl i vården som i annan administrativ verksamhet med anknytning till hälso- och sjukvårdsområdet. LIA 2 avslutar den andra terminen av utbildningen. Den studerande har slutfört kurserna hälso- och sjukvårdsadministration, medicinsk terminologi, anatomi och sjukdomslära, vårddokumentation, administrativ IT och diagnoskodning. Den studerande skall med handledning kunna planera och utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom hälso- och sjukvårdsadministration.

LIA 3, 25 p
Kursen ger den studerande möjlighet att koppla samman sin utökade teoretiska kunskap med praktiska färdigheter inom vårdadministrativa datorsystem, patientrelaterad dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter. Den studerande skall få kunskap om dokument- och patientflöden såväl i vården som i annan administrativ verksamhet med anknytning till hälso- och sjukvårdsområdet. Fokus på uppgifterna under denna LIA-period ligger kvar inom ramen för hälso- och sjukvårdsadministration med möjlighet till utökade verksamhetsområden innefattandes kommunikativa och informativa uppgifter, både internt och externt. Den studerande har utöver första årets kurser även genomfört kurserna e-hälsa, engelskt yrkesspråk, personal och löner samt arbetspsykologi. Exempel på utökade verksamhetsområden som den studerande kan prova på kan vara systemadministration, personaladministration samt arbetsuppgifter som utförs på engelska.

LIA 4, 35 p
Kursen ger den studerande möjlighet att tillämpa sina under utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper i praktiskt arbete med vårdadministrativa datorsystem, patientrelaterad dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter. Efter studier i kommunikation och informationsutformning, examensarbete samt ekonomisk planering, budget och statistik, har den studerande nu de teoretiska kunskaper som krävs för utökade administrativa arbetsuppgifter. Den studerande kan exempelvis få prova på administrativa uppgifter på ekonomiavdelningar, personalavdelningar, IT-avdelningar, inom projekt, uppföljning och utvärdering samt marknadsföringsaktiviteter och informationsinsatser både på svenska och engelska.

Medicinsk terminologi, 25 p
Kursen ska ge den studerande kunskaper i medicinsk terminologi, så att medicinsk dokumentation kan utföras på ett patientsäkert och rationellt sätt. Kursen skall ge en grund som svarar mot de krav yrkeslivet ställer.

Personal- och löneadministration, 20 p
Kursen ska ge den studerande kunskap och insikt kring personalfrågor och arbete med löneadministrativa arbetsuppgifter.

Sjukdomsklassificering, 15 p
Kursen ska ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i diagnoskodning av sjukdomstillstånd och åtgärder enligt sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE. Kursen ger en grundlig genomgång av regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten- som öppenvård. Vidare ges en introduktion till klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Kursen ger insikter i klassifikationskodningens betydelse för forskning och vårdorganisationer.

Vårddokumentation, 40 p
Kursen ska ge de studerande verktyg för att utföra den medicinska dokumentationen inom sjukvården på ett korrekt och säkert sätt. Kursen ska ge en grund som motsvarar de krav yrkeslivet ställer.