Så här ansöker du till Medicinsk sekreterare

Sista ansöknings­da­gen för ­ansökan är 9 maj 2023, med ut­bild­nings­start i au­gusti 2023.


Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Medicinsk sekreterare

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Komplettering av betyg: 

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att informera oss om slutdatum för din utbildning i ditt personliga brev eller CV. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen senast den 16 juni 2023. 
Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär

Hur går antagningen till?

Läs hur antagningen till Medicinsk sekreterare går till.