Så här ansöker du till Medicinsk sekreterare

Sista ansöknings­da­gen för ­ansökan är 9 maj 2022, med ut­bild­nings­start i au­gusti 2022.


Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Medicinsk sekreterare

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 17 juni 2022.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär

Ur­vals­pro­cess för Medicinsk sekreterare

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser: Urvalstestet består av två delar (max 60 poäng). Ett test i svenska och ett datatest. Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå urvalstestet. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng.