Hoppa till huvudinnehåll
Cyber Security Specialist, Xenter Yrkeshögskola
Cyber Security Specialist, Xenter Yrkeshögskola

IT-säkerhetsspecialist

IT-säkerhetsspecialist

STARTDATUM
19 augusti 2023
LÄNGD
80 veckor (400 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Sohail Hasware

OBS! Utbildningen startar inte 2024

 

Sätt stopp för IT-angrepp! Den snabbt ökande digitaliseringen och uppkopplingen mot molntjänster gör det allt viktigare att skydda sin information. Efterfrågan på en aktuell och bred IT-säkerhetskompetens är mycket stor. 

IT-brotten ökar

Den digitala tekniken utvecklas så snabbt att säkerheten inte hänger med. Allt fler är uppkopplade, inte bara IT-utrustning utan även kylskåp och bilar (Internet of Things). Mobiler och surfplattor finns numera integrerade i företags och organisationers IT-system samtidigt som allt fler tjänster blir molnbaserade. Nästa generations IT-säkerhet ställer höga krav och för att möta detta behövs en specialistkompetens inom området. En kompetens näringslivet starkt efterfrågar. 

Nära samverkan med branschen

YH-utbildningen till IT-säkerhetsspecialist är framtagen tillsammans med företag som arbetar med IT-säkerhet och är skräddarsydd efter behoven i branschen. Utformningen sker i utbildningens ledningsgrupp med yrkesverksamma representanter från branschen. Det ger dig de kunskaper arbetslivet efterfrågar och YH-utbildningen är hela tiden aktuell. Under din LIA-praktik (lärande i arbete) får du erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera en IT-säkerhetsspecialist.

Nästa generations IT-säkerhet

YH-utbildningens tyngdpunkter ligger på integration, drift och underhåll av ny teknik. Under utbildningen till IT-säkerhetsspecialist får du kunskaper om hur man utvecklar nästa generations IT-säkerhet. Ett intresse för att arbeta med datorer och IT-säkerhet är ett plus och vill du arbeta i en förändringsbenägen bransch med en gnutta spänning där de goda; IT-säkerhetsspecialister, möter de onda; hackers, så passar utbildningen till IT-säkerhetsspecialist dig.

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL

Vår värld är redan starkt utsatt för säkerhetshot och menar att det inte kommer att bli bättre framöver. Därför kommer också behovet av personal och som är insatta i IT-säkerhet att växa lavinartat framöver. Ju fler företag som inser vilken stor nytta proaktiv riskhantering och incidenthantering gör för sin överlevnad och sina affärer, desto fler roller kommer att kräva ett visst mått av kunskap inom IT-säkerhet utöver de renodlade säkerhetstjänsterna.

Björn Ekelund, företaget Utredningsgruppen

Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning­en är fram­ta­gen till­sam­mans med ar­bets­li­vet för att skräddar­sy yr­kes­rol­len på bästa sätt. Ut­form­ning­en sker i utbildningens led­nings­grup­p där företrädare från IT-säkerhetsbran­schen del­tar, på så sätt får du precis de kunskaper som företagen efterfrågar.

Min framtidsspaning är att arbetskraft garanterat kommer att behövas inom områdena IT-och informationssäkerhet, identitet och cloud security samt inom områden som vi inte idag kan överblicka som AI, IoT och andra utvecklingsområden. Med tanke på GDPR, NIS & andra regulatoriska krav tillsammans med risken att förlora känslig företagsdata krävs kunskap inom många olika verksamhetsnära områden i kombination med teknisk kompetens för installation av IT-säkerhetsprodukter eller utförande av pentester eller forensiska arbeten. Detta skapar stora möjligheter att jobba inom många olika områden och roller inom säkerhet för att möta framtidens hot. Säkerhet är verkligen ett område inom IT som växer och får en större budget för varje år medan kompetensen inte riktigt följer den utvecklingen i dagsläget.

Malin Meander Utterström, Senior Business Developer ECS, Enterprise Cyber Security Sweden, Fujitsu

Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • krav som finns på en modern IT-miljö
 • grundkrav på ett ledningssystem och dess säkerhetsåtgärder
 • roller inom ett projekt samt vid kundkontakt
 • internetprotokollens uppbyggnad och funktion
 • skydd mot obehörig access av det egna nätverket
 • säker nätverkslösning från grunden
 • informationssäkerhet
 • säkerhet inom området virtuella system
 • försvar mot Cyberattacker
 • penetrationstester
 • incidenthanteringar

Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • utföra riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder baserat på dessa
 • använda olika tekniker för att minimera risker i ett nätverk
 • arbeta både självständigt och i grupp med säkerhetsfrågor
 • upprätta rutiner för att underhålla skyddet mot obehörigt intrång
 • kommunicera informationssäkerhetsfrågor med anställda och företagsledning.

Utbildningens innehåll (400 YH-poäng)

Agil utveckling och affärsmannaskap
20 p

Kursen behandlar de olika roller som förekommer i en projektgrupp, projektprocessen och hur man arbetar agilt. Kursen tar också upp vanliga problem som kan förekomma inom en projektgrupp samt hur man kan arbeta för att förhindra att de uppstår. Kommunikation med uppdragsgivare och mot kund behandlas. Det är därför viktigt att studenten lär sig att kommunicera avancerad teknik med en omgivning som inte talar samma språk. Kursen avslutas med att varje projektgrupp håller en säljande presentation av sitt arbete för en tänkt beställare.

Examensarbete
20 p

Examensarbetet är ett självständigt arbete som studenten utför på uppdrag av företag eller annan uppdragsgivare. Uppgiften ska ligga i linje med utbildningens mål och kunna utgöra en fördjupning inom valt område. Arbetet avslutas med en praktisk redovisning samt skriftlig rapport. Examensarbetet kan med fördel kombineras med kursen LIA2.

Identitet och åtkomsthantering (IAM)
10 p

Kursen ger kunskaper om hur man hanterar identiteter i olika katalogtjänster för att säkra åtkomst till olika system.

Incidenthantering
30 p

Förr eller senare råkar företagets eller organisationens IT-system ut för incidenter som påverkar, eller i värsta fall stoppar verksamheten. En incident kan vara ett misstag, en olycka eller regelrätta attacker som har ett specifikt syfte. För att undvika att detta inträffar, eller åtminstone minimera följderna, gäller det att vara väl förberedd och ha en färdig åtgärdsplan. I kursen lär sig studenterna att förbereda sig för incidenter av olika slag. Tyngdpunkten kommer att läggas på hantering av IT-incidenter, förebyggande av IT-incidenter, systemdokumentation och övervakning. Även området forensik kommer att behandlas.

Informationssäkerhet
30 p

Informationssäkerhet är en viktig del av skyddet för organisationen och den personliga integriteten. Kursen beskriver hur informationen som behandlas i verksamheten skyddas genom organisatoriska och tekniska åtgärder. Nivån på säkerheten ska anpassas till integritetsrisker, känslighetsnivån på informationen, tekniska möjligheter samt kostnader för genomförandet. En viktig uppgift hos säkerhetsansvarig är att förmedla säkerhetsrelaterad information till anställda och företagsledning. Dataskyddsförordningen GDPR, som kommer att träda i kraft i maj nästa år och därmed ersätta PUL, har en central roll i kursen.

Internetprotokollen
30 p

Kommunikationen över internet och inom lokala nätverk bygger på TCP/IP protokollstack. God insikt om hur Internetprotokollen fungerar är en förutsättning för att klara flera av utbildningens kurser. Denna behandlar de vanligaste protokollen i TCP/IP protokollstack, de säkerhetsmässiga brister dessa har samt tekniker för att säkra upp dem. Viktiga protokoll som kursen tar upp både teoretiskt samt praktiskt är: TCP, IP (V4 och V6), ICMP, ARP, DHCP samt DNS.

IT-säkerhet projektkurs
20 p

Kursen skall ge studenten träning i att ur IT-säkerhetssynpunkt ta fram och kunna motivera för en systemlösning hos ett fingerat eller verkligt mindre företag. Arbetet utförs i projektform. Projektkursen ska ge grundläggande förståelse och träning i de metoder och verktyg som används vid framtagandet av en systemlösning

Klientsäkerhet
20 p

Kursen ger kunskaper om hur man kan analysera risken för säkerhetshot samt skydda den egna organisationens system och data. Studenterna får lära sig hur man kan hantera den ökade säkerhetsrisk som Internet och införande av molntjänster innebär samt bekanta sig med tekniker för förbättrad användarbehörighet och verifiering genom SingleSignOn samt två- och tre-faktor autentisering.

Molntjänster och virtuella system
30 p

Många klassiska klient-servernätverk har idag ersatts eller är på väg att ersättas av andra tekniker. Idag har många servrar virtualiserats eller så finns tjänsterna de tillhandahåller tillgängliga över Internet i form av olika typer av molntjänster. Införande av virtualisering på lokal nivå utförs för att uppnå centralisering av hård och mjukvara. Det medger möjligheter till bättre resursutnyttjande samt centraliserad administration. I kursen ingår installation samt konfiguration för både VMwares och Microsofts virtualiseringstjänster med fokus på de säkerhetsrelaterade områdena. Vi går även igenom säkerhet i molntjänster.

Nätverkssäkerhet
30 p

Företag fortsätter att förlita sig på kommunikation samt access av data för anställda och kunder. Det är därför viktigt att kunna säkerställa integritet, tillgänglighet samt sekretess. Kursen tar upp olika tekniker för hur man skyddar sitt nätverk och informationen som finns att tillgå där mot olika typer av cyberattacker. Vi tittar även på hur man implementerar lösningar för intrångsdetektering.

Nätverksteknik
30 p

Kursen går igenom metoder för att sätta upp och konfigurera routrar och switchar för att förbättra säkerheten i det egna nätverket. Vi bygger upp ett nätverk från grunden, studerar vilka svagheter som finns samt hur man kan åtgärda dessa.

Skriptprogrammering
30 p

Kursen behandlar grunderna i skapande av datorprogram. Det inbegriper definitioner och begrepp inom programmeringsteknik samt grundläggande konstruktioner i ett programmeringsspråk. Filhantering och felhantering behandlas. Den här kursen ger den studerande kunskaper om hur man med hjälp av skript har möjlighet att automatisera processer samt att bearbeta och sammanställa information från loggfiler med mera.

LIA 1
50 p

Tillämpat säkerhetsarbete 

Praktik ute på företag. Målsättningen är att ge studenterna möjlighet att tillämpa de kunskaper de tagit till sig i undervisningen via föreläsningar, självstudier och tillrättalagda praktiska övningar. Studenten skall medverka i produktionen samt kunna redogöra för hur företaget genomför, utvärderar samt dokumenterar utförda arbetsuppgifter. De erbjuds här även möjlighet att utveckla sina färdigheter i kommunikation med kund och beställare. Studenten tillverkar och lämnar in en rapport beskrivande erfarenheter och erhållna kunskaper från LIA-perioden för vidare analys och uppföljning.

LIA 2
50 p

Tillämpat säkerhetsarbete 

Målsättningen är att ge studenterna erfarenhet av att arbeta i en skarp produktionsmiljö. De erbjuds här även möjlighet att utveckla sina färdigheter i kommunikation med kund och beställare. Studenten ska dessutom ges möjlighet till fördjupning inom ett verksamhetsspecifikt område. Dessa mål skapas individuellt i samverkan med utbildningsansvarig och handledare.

Total
80 veckor / 400 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

 • Dator- och nätverksteknik
 • Engelska 6
 • Matematik 2c
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Utbildningsform och Ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

 

IT Säkerhetsspecialist 22

Utbildningsnummer: YH00499-2020-2

Termin 12022-08-22 - 2023-01-06100 p20 v
Termin 22023-01-09 - 2023-05-26100 p20 v
Termin 32023-08-21 - 2024-01-05100 p20 v
Termin 42024-01-08 - 2024-05-24100 p20 v

Ledningsgrupp

Botkyrka kommun

ATG 

CGI

Cparta Cyber Defense 

Cygate

ECS, Enterprise Cyber Security Sweden, Fujitsu

NTI-gymnasiet

Palo Alto Networks

Sourcecom

Truesec

Tullinge gymnasium

Studeranderepresentanter

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Ingen start 2024.

Så här söker du till Cybersäkerhetsanalytiker

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan. 
 • Ladda upp följande bilagor: 
  Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg  
  CV och personligt brev.

Obs! ingen start 2024.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto. 

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

 

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Särskild behörighet

 • Engelska 6
 • Matematik 2c
 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Dator- och nätverksteknik (DAODAC0)

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Hur går urvalet till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen.

Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.


Urvalsgrund – särskilt prov

Mer information om urvalsmomenten kommer att beskrivas här inom kort, dock senast när ansökan eventuellt öppnar i mitten av januari 2024.