Medicinsk vårdadministratör

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar med en fysisk träff där upplägget presenteras. Där organiseras de studerande i grupper och vi gör teambyggande insatser för att skapa ett varaktigt socialt nätverk mellan de studerande, lärarna och utbildningsledaren. Om de studerande inte kan delta fysiskt vid den första träffen så ordnas det så att de studerande kan vara med på länk i realtid. All information och studiematerial finns på lärplattformen. Föreläsningarna spelas in så att de studerande kan ta del av innehållet och har möjlighet att repetera föreläsningarna under utbildningens gång. Erfarenheter visar att studenterna vid våra tidigare distansutbildningar till stor använder av de inspelade föreläsningarna. Vid exempelvis grupparbeten använder sig de studerande av lärplattformen och bildar egna grupper för samtal och dela dokument.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:             

  • administration och bemötande inom vården
  • anatomi, fysiologi och sjukdomslära
  • klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård
  • medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialiteterna på vedertaget språk samt aktuella skrivregler och försvenskningsriktlinjer
  • vårdrelaterad juridik
  • för yrkesrollen relevant IT och e-hälsa
  • vårdens organisation, verksamhetsutveckling och finansiering
  • specialiserade kunskaper om medicinsk dokumentation.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

  • självständigt och med goda resultat utföra medicinsk dokumentation och arbetsuppgifter som åligger en medicinsk vårdadministratör
  • identifiera behov av och agera för verksamhetsutveckling och problemlösning inom vården, både inom det egna arbetsområdet och ur ett större verksamhetsperspektiv.